VD har ordet

Jens HedströmI ett Sverige som på sina håll lamslagits av snö och ishalka, fortsätter företagen och NNR att kämpa för en minskad regelbörda. Detta är ett viktigt arbete som sakta men säkert börjar skönja vissa framgångar, såsom färre planer, enklare anställningsformer, kvartalsmoms och lägre regelkostnader vid anställning av ungdomar. Men, det finns dock fortfarande saker att önska. Till exempel så ställer vi oss frågan om när de utlovade regelförenklingarna verkställs, såsom avskaffandet av den obligatoriska revisionsplikten för mindre företag, enklare redovisningsregler, förenklad miljöbalk och ett minskat uppgiftslämnande.

» Läs mer

NNRs Regelindikator 2009

Regelindikator 2009
Näringslivets Regelnämnds Regelindikator 2009 är en utvärdering och analys av det statliga regelförenklingsarbetet i Sverige. I denna finns också förslag till åtgärder för hur arbetet bör bedrivas framöver. Regelindikatorn för 2009 visar att genomförda regelförenklingar inte i tillräcklig utsträckning motsvarar näringslivets önskemål. Det finns en tydlig motsättning mellan de framsteg i regelförenklingsarbetet som regering, departement och myndigheter rapporterar och hur företagare i Sverige upplever mängden av regelkrångel.

» Läs mer

Regelförenklingsarbete på EU-nivå

Den 22 oktober 2009 publicerade EU-kommissionen en rapport med resultaten från mätningarna av administrativa kostnader för företag som följer av EU-lagstiftning. Denna innehöll även vilka minskningar av kostnaderna som uppnåtts samt en redogörelse för planerade förenklingsåtgärder, såsom förenklingar på moms och bolagsrättens områden. Sedan har det gått några månader och EU har fått en ny EU-kommission under ledning av José Manuel Barroso, som nu själv tagit över ansvaret för Better Regulation, eller Smart Regulation som det europeiska regelförenklingsarbetet kallas.

» Läs mer

Regelrådets första årsrapport

Regelrådet har nyligen släppt sin första årsrapport som redogör för resultatet av rådets granskningar av de företagsregler som myndigheter, regeringen och i viss mån kommittéerna presenterat under 2009. 43 procent av förslagen som rådet yttrat sig över avstyrktes och drygt hälften av samma förslag hade konsekvensutredningar som var bristfälliga eller saknades helt.

» Läs mer