VD har ordet

Jens HedströmVälkommen till ett nytt nyhetsbrev från Näringslivets Regelnämnd. Nu börjar vi så smått både märka av den efterlängtade våren och årets valrörelse. Vi på NNR kommer noggrant att följa de olika partiernas förslag om hur de vill underlätta för företagen. Under våren har vi frågat ledande företrädare för riksdagspartierna om deras förslag kring regelförenkling och svaren hittar du på vår hemsida, nnr.se. Bland de mest efterfrågade åtgärderna från företagens sida är förstås regelförenklingar. Vill politikerna verkligen minska de totala regelkostnaderna? Det ska bli spännande att se

» Läs mer

Fortfarande betydande regelkostnader för företag

Seminariedeltagare
Företagens regelkostnader är relativt oförändrade och det finns fortfarande betydande kostnader utöver administrativa kostnader. Det finns därför starka skäl att bredda den systematiska diskussionen om regler, så att även finansiella och materiella regelkostnader ingår. Detta beskrivs i NNRs nya rapport Företagens totala regelkostnader, som är en uppföljning av en studie som genomfördes 2005 och som granskar hur de totala regelkostnaderna ser ut hos fem olika företag i förhållande till år 2008. Rapporten presenterades den 24 mars på ett seminarium i riksdagen.

» Läs mer

Vad vilja politikerna? Partierna om regelförenkling på nnr.se

Valrörelsen är snart här och i debatten kommer företagens villkor bli ett viktigt inslag. Landets företag behöver bland annat veta hur politikernas strategier för att komma till rätta med den betungande regelbördan ser ut. Med anledning av detta har Näringslivets Regelnämnd, NNR, intervjuat ledande politiker från de sju riksdagspartierna om hur de ser på företagens regelbörda och vad de vill göra åt den. Dessa intressanta intervjuer finns att läsa på nnr.se.

» Läs mer

Nytt regeringsförslag om frivillig revision för småföretag

Regeringen har nyligen presenterat ett förslag till lagrådsremiss om att förändra den obligatoriska revisionsplikten. Förslaget innebär att alla småföretag med upp till tre anställda och tre miljoner i omsättning slipper obligatoriet med auktoriserad revisor. Vidare utlovar regeringen i kommande steg att förenkla redovisningen för Sveriges småföretagare.

» Läs mer