Internationellt arbete

NNR har ett aktivt engagemang i regelförbättringsarbete både på EU-nivå och inom OECD. På EU-nivå agerar NNR ibland självständigt, men ofta genom BusinessEurope. NNR deltar i BusinessEurope:s arbetsgrupp för regelförbättring. I vidare internationella sammanhang samarbetar NNR också med BIAC:s Governance Committee och deltar därigenom vid möten i OECD:s kommitté Regulatory Policy Committee.

BusinessEurope

BusinessEurope är den största övergripande näringslivsorganisationen på EU-nivå. Med 41 medlemsfederationer – arbetsgivare- och branschföreningar – representerar BusinessEurope 20 miljoner företag i 35 länder. Dess främsta uppgift är att föra näringslivets talan vis-à-vis de europeiska institutionerna med målsättningen att bibehålla och stärka företagens konkurrenskraft. BusinessEurope spelar också en roll som en av arbetsmarknadens parter på EU-nivå och verkar därigenom för en väl fungerande europeisk arbetsmarknad. Mer information om BusinessEurope finns här.

BusinessEurope har sju så kallade “policy committees” inom områdena ekonomi & finans, internationella relationer, industripolitik, sociala frågor, juridiska frågor, entreprenörskap & SME, inre marknad. Varje ”policy committee” har ett antal arbetsgrupper i vilka frågor diskuteras och underlag till gemensamma beslut och strategier tas fram.

NNR är medlem i arbetsgruppen ”Better Regulation”. Den verkar bland annat för tidiga samråd mellan EU:s institutioner och näringslivet, bättre konsekvensanalyser och för att företagens totala kostnader för att följa regler ska minska. Gruppen gör det genom opinionsbildning och påverkansarbete mot EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet. Mer information om Business Europes agenda avseende regelförbättring finns här.

BusinessEurope presenterade i mitten av september en skrivelse ”Better regulation for better results – An EU agenda” med svar och synpunkter på kommissionens regelförbättringspaket. NNR har genom sitt deltagande i Business Europes arbetsgrupp Better Regulation medverkat i framtagandet av synpunkter och förslag. Skrivelsen finns här.

BusinessEurope har över åren tagit fram ett flertal positionspapper däribland ett om undvikande av gold-plating, detta finns här. Rekommendationen överensstämmer i stort med det NNR lyft fram i sin rapport om tydliggörande av goldplating.