Centerpartiet om regelförbättring

Centerpartiets Peter Helander, tillika ledamot i Näringsutskottet, är nästa talesperson för regelförbättringsfrågor som intervjuas i NNRs serie.

1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Det finns ett stort behov av att minska regelbördan för Svenska företag och medborgare.

2. Vilka mål eller delmål har ditt parti eller avser ditt parti att sätta för att sänka företagens regelbörda och regelkostnader under mandatperioden?

Minskat antal regler.
Solnedgångsklausuler.
Direktimplementering av EU-direktiv för att undvika överimplementering.
Konkurrenskraftsråd som ser över hur regler påverkar svenska företags konkurrenskraft.
Nytt skattesystem som är enklare och mer transparant.
Färre blanketter och enklare språk.
Ge myndigheter ett främjandeuppdrag.

3. Vilka konkreta regelförbättringsåtgärder/områden är mest prioriterat för parti? Varför just dessa?

Nya reglers effekt på företagens kostnader ska alltid utredas grundligt. Vi vill införa ett krav på en regel in- en regel ut. Nya regler som innebär kostnader ska åtföljas av regelförenklingar som minst kompenserar dessa kostnadsökningar.

Mest prioriterat är en dörr in för företagare där man kan lämna alla uppgifter en gång och sedan får myndigheterna hämta de uppgifter de vill ha ur denna gemensamma databas. Företagare lägger alldeles för mycket tid på administration idag.

4. Kan ditt parti tänka sig att införa ett krav på komplettering och återremittering av bristfälliga konsekvensanalyser till Regelrådet för att öka konsekvensutredningarnas kvalitet? Om inte, hur vill ditt parti förbättra konsekvensutredningarnas kvalitet?

En god idé som dock inte får innebära att konsekvensutredningar överarbetas i all oändlighet och sin tur skapar ett krångel som vi alla vill undvika.

5. Hur ser ditt parti på att inrätta ett råd eller forum som kan ge råd till regeringen i frågor som rör regelförbättring samt ett effektivt genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning (som t ex Danmark har)?

Centerpartiet har partistämmobeslut på direktimplementering och vi använder också den danska modellen som ett bra exempel. Även Finland och Storbritannien har liknande system.

Dela den här sidan