Effektivare regelverk om sanering av förorenad mark

Presenteras av Svenskt Näringsliv

Enligt Naturvårdsverket finns det cirka 80 000 potentiella områden med förorenad mark som skulle behövas saneras. Förutom det miljömässigt negativa i detta, kommer att reglerna kring miljösanering mycket besvärliga.

Ett otydligt ansvar leder till långa domstolsprocesser och att företag får betala för skador de aldrig orsakat. De samhällsekonomiska förlusterna är stora och verksamheter likvideras eller går i konkurs. Dessutom avstår företag från att köpa förorenad mark, vilket leder till att miljögifterna ligger kvar orörda, då ingen annan heller sanerar marken.

Miljöbalkens regler på området behöver ses över. Ansvaret måste tydliggöras så att det inte läggs på den som inte haft med föroreningen att göra. Staten och verksamhetsutövaren skulle också kunna få möjlighet att ingå ett avtal som bidrog till att oklarheter om ansvar undviks i framtiden.

Fördelarna med dessa åtgärder är många. Företagen skulle spara tid och pengar, få möjligheter att investera och minska osäkerheten. Och – mer smutsig mark skulle bli sanerad.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Effektivare regelverk beträffande sanering av verksamheter som orsakar miljöskador” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 48 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022“.

Dela den här sidan