Färre riksintressen

Presenteras av Fastighetsägarna

Riksintressen är t ex orörda naturtillgångar, kulturhistoriska miljöer, energiförsörjning och kommunikationer som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde. Syftet, ett viktigt sådant, är att värdefulla områden bevaras. I Sverige är riksintressena många, stora och otydligt avgränsade. De är också dåligt värderade och inte aktualiserade. Idag täcker riksintressena ungefär 55 procent av Sveriges yta, exempelvis så ingår både Gotland och Öland i sin helhet i riksintressesfären.

Reglerna för riksintressen är onödigt krångliga och gör att många legitima byggprojekt inte kan påbörjas som planerat. Därför borde ett nytt regelverk för riksintressen upprättas.

I det nya regelsystemet borde riksintressena bl a vara av särskilt betydande och unik karaktär och de bör också vara tydligt avgränsade. Dess antal och omfattning bör begränsas. Områdena måste aktualitetsprövas och ska helst inte vara regionala, utan nationellt förankrade.

Tydlighet och en god ordning lönar sig alltid. Med enklare och mer förutsägbara regler för riksintressen blir planprocessen inom kommunerna billigare för företagen, projektbeskrivningarna blir enklare och risken för felbedömningar mindre.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Färre riksintressen” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 60 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan