Förändrad definition vid energikartläggning

Presenteras av Svenskt Näringsliv

I EUs energikartläggningsdirektiv står det att alla företag som inte definieras som små eller medelstora (s k SME-företag) ska genomföra energikartläggningar. Sverige har valt att implementera striktast möjliga tolkning, vilket innebär att alla företag med verksamhet i Sverige och som på global nivå har fler än 250 anställda och en omsättningen högre än kraven måste göra kartläggningarna. Detta gäller därmed även de företag som är stora internationella aktörer, men vars svenska verksamhet kan vara hur liten som helst och på alla sätt räknas som ett SME-företag här.

Likaså borde Sverige införa ett tröskelvärde som anger en minsta energianvändning företagen ska ha för att omfattas. Idag måste även företag med en väldigt liten energianvändning göra kartläggningen om de uppfyller de andra kraven.

Andra länder, som t ex Finland, har istället valt att avgränsa lagstiftningen till att omfatta de företag som är stora i en nationell bemärkelse. Så borde Sverige också göra. Detta skulle minska den administrativa bördan för företagen och öka konkurrensneutraliteten gentemot andra EU-länder. Dessutom skulle snedvridningen mellan de SME-företag som ägs av en global koncern och de som är fristående minska.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Förändrad definition av stora företag vid energikartläggning” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 54 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan