Onödigt krångel kring bil i arbetet

Momsen är en omsättningsskatt där bördan av skatten ska bäras av konsumenten. En grundläggande princip är momsen i mellanleden ska neutraliseras genom avdragsrätt för att undvika dubbelbeskattning. Dagens avdragsförbud vid inköp av personbilar innebär att denna grundläggande princip inte upprätthålls.

I dag särbehandlas personbilar genom att avdragsförbud råder för ingående moms vid inköp av personbil även om denna bil fullt ut används i verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning. Avdragsförbud råder vid exempelvis inköp av personbil som används för budtjänster, hemtjänster och ambulanstransporter. Om fordonet däremot köps in eller hyrs ut för återförsäljning, uthyrning, persontransporter, transporter av avlidna eller körkortsutbildning gäller inte avdragsförbudet. Vidare premierar dagens regler inköp av större fordon eftersom avdragsförbudet endast gäller personbilar.

Jörgen Rasmusson. Foto: Lars Lydig.

Jörgen Rasmusson är VD för Lödde Plåt, ett byggnadsplåtslageriföretaget med bas i Skåne som funnits i 55 år. Han tycker att reglerna som gäller användningen av bilar i arbetet – egentligen ett arbetsverktyg som vilket som helst – omgärdas av allt för mycket byråkrati.

– I många verksamheter är bil ett lika viktigt verktyg som vilken annan maskin eller dator som helst. Men reglerna kring hur man får använda bilen och hur den beskattas är enormt komplicerade, och begränsande.

Ett problem är de momsregler som gäller bilar i verksamheten. Idag särbehandlas personbilar genom att avdragsförbud råder för ingående moms vid inköp av personbil, även som denna bil fullt ut används i verksamheten.

– Det är svårt att förstå varför just bilar är undantagna, alla andra arbetsverktyg kan vi ju dra av, och det är precis det bilen är.

Reglerna gäller dessutom bara personbilar, vilket naturligtvis påverkar vid företagens inköp.

– Risken är att företagen köper större bilar än de faktiskt behöver, även om en mindre bil hade räckt för verksamhetens behov.

Ett annat bekymmer är regler som säger att en firmabil inte får användas privat. Det kan låta helt rimligt, men ställer till det för verksamheter som arbetar över stora områden.

– Vi jobbar på olika byggen runt om i Skåne, och med de nuvarande reglerna får anställda inte ta en företagsbil med all utrustning och alla verktyg hem på kvällen för att snabbt kunna ta sig till arbetsplatsen på morgonen, utan måste ta privat bil till vårt kontor för att hämta upp företagsbilen. Det kan bli åtskilliga mils omväg. Och för branscher som måste ha personal i jour kan de inte ha bilen stående hemma i väntan på att bli utkallade, utan måste ta omvägen via arbetsplatsen när de blir väckta och utkallade på jobb.

Detta har gjort att de flesta av plåtslagarna på Lödde Plåt har valt att ha förmånsbil, med reducerad förmånsbeskattning, istället för att använda firmabil. Det innebär att de beskattas för att de har tillgång till en bil de sannolikt själva inte valt att ha.

Med lite god vilja borde problemet gå att lösa, tycker Jörgen Rasmusson.

– Vi borde börja se bilen som ett verktyg som andra. Dagens specialregler och skatter gör det onödigt komplicerat för alla företag.

Förslag till åtgärder och vidare information

Förenkla och förbättra momsreglerna vid inköp och hyra av personbilar genom att inför en enkel, mer rättvis och ändamålsenlig schablon.

Reglerna om avdrag för ingående moms vid inköp och hyra av personbilar och motorcyklar måste förenklas och förbättras. Detta bör ske genom införandet av en enkel, mer rättvis och ändamålsenlig schablon. Idag gäller olika regler för avdrag vid inköp och hyra av fordon.

Samma procentuella avdrag för ingående moms borde införas för båda fallen (leasing, inköp). Vissa branscher bör även fortsättningsvis vara undantagna från schablonernas tillämpningsområde. Den särskilda personbilsdefinitionen i 1 kap 13 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är bristfällig och bör utmönstras.

Förslaget innebär att dagens orättvisa och krångliga regler ersätts med en enkel, mer rättvis och ändamålsenlig schablon. Förslaget bör även vara miljömässigt bättre jämfört med dagens regler som medför att stora tunga bilar får en momsfördel. Mer än 50 % av Sveriges momspliktiga företag (finns cirka 1 000 000 momspliktiga företag i Sverige) skulle gynnas av förslaget.

Införande av schablon för momsavdrag för personbilar är ett av förslagen i NNRs rapport ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018 – 2022”. Rapporten i sin helhet kan du läsa här. Förslaget har nr 21 i rapporten.

Vill du veta mer, kontakta Svenskt Näringsliv och Anna Sandberg Nilsson på anna.sandberg.nilsson@svensktnaringsliv.se.