Inför ett enhetligt regelverk för nybyggnad av cisterner

Presenteras av SPBI

En del cisterner används för storskalig lagring och industriell hantering av vätskor som är explosiva, extremt brandfarliga, oxiderande, giftiga, frätande, cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller miljöfarliga. Andra innehåller vätskor som ”bara” är brandfarliga, och några något helt annat, såsom hetvatten. Regelverken kring dessa är snåriga och väldigt olika. Ett krav borde införas på oberoende besiktning för cisterner som gäller även för lagring av icke brandfarliga ämnen.

Cisterner för lagring av brandfarlig vara har per idag krav på kontroller av tredje part vid konstruktion, byggande och drift.  Cisterner klassas enligt PBL (Plan- och Bygglagen, Boverkets föreskrifter) som byggnadsverk. Cisterner som lagrar andra farliga ämnen bedöms med nuvarande regler, enligt PBL utifrån helt andra – och sinsemellan inte alltid tillämpbara – säkerhetsregler. Till exempel så kan cisterner med stora volymer farliga vätskor ge upphov till allvarliga säkerhetsrisker som bygglagstiftningen inte beaktar. Krav på oberoende tredjepartskontroll på cisterner som lagrar farliga ämnen (annat än brandfarliga varor) saknas idag i bygglagstiftningen.

Regelverken som styr konstruktionsfas, tillverkningsfas och driftsättningsfas av cisterner behöver därför åtgärdas, så att samma krav på tredjepartskontroll som gäller för cisterner innehållande brandfarliga vätskor också gäller för cisterner innehållande andra farliga vätskor eller produkter. Enhetlighet och tydliga säkerhetskrav, helt enkelt.

Några exempel på lämpliga åtgärder: Utred hur tillsynsbehovet för förvaring av farliga vätskor och andra produkter i cisterner kan ske på bästa sätt så att det medför bästa säkerhet när det avser tredjepartskontroll i konstruktions-, tillverknings och byggandefasen samt driftsättningsfasen. Inför enhetliga regler för både brandfarliga och icke brandfarliga farliga vätskor, så att företagens villkor vid verksamhet som inbegriper farliga vätskor eller produkter blir så tydliga och enhetliga som det bara är möjligt.

Detta skulle motverka osäkerhet vid investeringar och skapa trygghet för företagen när det gäller investeringar i nya cisterner, samtidigt som det höjer skyddet mot och förebygger allvarliga kemikalieolyckor vid storskalig lagring av farliga produkter.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Inför ett enhetligt regelverk för kontroll och oberoende besiktning vid nybyggnad av cisterner” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 63 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan