Liberalerna om regelförbättring

Läs intervjun med Liberalernas Arman Teimouri, riksdagsledamot (L) och ledamot i näringsutskottet.

1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Liberalerna ser att det finns ett stort behov av att minska företagens regelbörda. I vårt program “Frihet och Företagsamhet” finns ett stort antal förslag som skulle innebära betydande lättnader för företagen.

2. Vilka mål eller delmål har ditt parti eller avser ditt parti att sätta för att sänka företagens regelbörda och regelkostnader under mandatperioden?

I vår riksdagsmotioner presenterar vi flera förslag på regelförenklingar. Läs mer på: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/liberal-politik-for-farre-och-enklare-regler_H6022036 eller http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/liberal-politik-for-utveckling-och-foretagande-i_H7023358. Vi strävar efter att få majoritet för dessa, vilket väl kan betraktas som mål för vår politik. Vårt arbete för att gynna företagen i Sverige är starkt kopplad till vår regionalpolitiska utmaning.

3. Vilka konkreta regelförbättringsåtgärder/områden är mest prioriterat för parti? Varför just dessa?

Några av de åtgärder vi föreslår och vi gör det för vi tror att de är de mest angelägna är:
– Innan en myndighet beslutar om föreskrifter eller allmänna råd ska myndigheten göra en konsekvensutredning för att analysera förslagets följder och kostnadsmässiga effekter för företagen. När det gäller föreskrifter som kan påverka företags förutsättningar ska myndigheten dessutom ge Regelrådet tillfälle att yttra sig över konsekvensutredningen.

  • Att en “en dörr in”-funktion för landets företag skapas så uppgifter behöver lämnas till myndigheterna endast en gång.
  • Att en översyn görs av det offentligas oskäliga straffavgifter vid dröjsmål och statens och kommunernas förseningsavgifter och dröjsmålsräntor för företag i högre grad harmoniseras med gällande civilrättsliga praxis.
  • Viss företagsbeskattning såsom 3:12-reglerna bör kraftigt förenklas.

4. Kan ditt parti tänka sig att införa ett krav på komplettering och återremittering av bristfälliga konsekvensanalyser till Regelrådet för att öka konsekvensutredningarnas kvalitet? Om inte, hur vill ditt parti förbättra konsekvensutredningarnas kvalitet?

Ja. Se ovan.

5. Hur ser ditt parti på att inrätta ett råd eller forum som kan ge råd till regeringen i frågor som rör regelförbättring samt ett effektivt genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning (som t ex Danmark har)?

Varför inte? Det kanske kan kopplas till Regelrådet.

Dela den här sidan