Med anledning av Covid-19

Effekterna av Coronasmittan har inneburit en mycket stor och negativ påverkan på näringslivet i stort och för många enskilda företag. Många av de åtgärder och beslut som fattats av riksdag, regering och myndigheter i syfte att hjälpa företagen är bra, men fler och omfattande åtgärder kommer att behövas. Nedan presenteras bl a förslag och synpunkter från NNR och NNRs medlemmar på åtgärder som kan bidra till lättnader för företagen i återuppbyggnadsfasen för svenska företag och stärker deras konkurrenskraft.

Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag från NNR som behöver vidtas inom regelförbättrings- och regeltillämpningsområdet

Åtgärdsförslag från NNRs medlemmar som vidarebefordrats till Näringsdepartementet

Olika former av stöd till företagen

Regeringen har efter hand presenterat åtgärder riktade till företagen för att lindra de ekonomiska effekterna till följd av pandemin, åtgärder som det fortsatt kommer att finnas behov av, åtminstone under år 2021. Åtgärderna som sådana har varit bra och välkomna samtidigt som det för många företag har varit onödigt svårt eller ibland omöjligt att ta del av dem. Detta visar på regelförenklingsfrågans betydelse för företagen i pandemins skugga och för att stöden ska kunna ge största möjliga effekt.
Regeringens samlade information till företagare med anledning av Covid-19 finns att läsa här.

Såväl NNR som NNRs medlemmar har pekat på olika problem och framfört förslag på åtgärder som skulle göra stöden mer träffsäkra. Det gäller bl a stödens inriktning, utformning och genomförande, liksom kraven för att få stöd, myndigheternas handläggning och tolkning av desamma.

NNRs remissvar om förslag till omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Debattartikel, NNR och 17 medlemmar, i SvD om rättvisa och enkla stöd

Debattartikel, Institutet för Näringslivsforskning, i DI om överdrivna formalia och kontroller i stödsystemen

Debattartikel, Almega, i SvD om ökad byråkrati och förlängda handläggningstider i stödsystemen

Kommuner som ställer upp för företagen i kristider

I spåren av utbrottet av Covid-19 har många företag drabbats hårt av vikande efterfrågan. För många har situationen snabbt blivit mycket tuff, och företagare runt om i landet oroar sig för hur de ska få verksamheten att gå runt. Men det finns också små ljusglimtar. En sådan är kommuner som snabbt reagerar på varningssignalerna och gör vad de kan för att förenkla för det lokala näringslivet.

Läs mer i regelbloggen om vad kommunerna gör för att hjälpa

NNRs medlemmar-aktiviteter och åtgärder med anledning av Covid-19

Klicka på länkarna nedan för information om några av NNRs medlemmars arbete med anledning av Covid-19.

Almega
Covid-19 – viktig information för dig som arbetsgivare

Byggföretagen
Coronaviruset covid-19

Fastighetsägarna Sverige
Covid-19: samlad information från Fastighetsägarna

Företagarna
Corona – råd och stöd till företag

IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Stöd för arbetsgivare

Kontakta
NIX genomför tillfällig prissänkning under 2020

Lantbrukarnas Riksförbund
Corona

Livsmedelsföretagen
Coronakrisen − samlad information från Livsmedelsföretagen

Småföretagarnas Riksförbund
Småföretagares informationssida för att hantera effekter av corona-krisen

Stockholms Handelskammare
– Handelskammaren och Covid-19
Följ oss i media med anledning av Covid-19

Svensk Dagligvaruhandel
Dagligvaruhandelns agerande på FHM råd om allas ansvar att förhindra smitta

Svensk Handel
Artiklar om corona för dig som är verksam inom handeln
Handelns gemensamma rutiner med anledning av covid-19
Svensk Handel lanserar förmedlingstjänst av personal

Svensk Industriförening
Så hanterar du som arbetsgivare coronaviruset

Svenska Bankföreningen
VD har ordet

Drivkraft Sverige
Branschens arbete i samband med COVID-19

Svenskt Näringsliv
Corona och covid-19

Teknikföretagen
Information med anledning av Corona
En offensiv industripolitik för ett starkare Sverige

Transportföretagen
Coronaviruset

Visita
Visitas arbete under coronakrisen

OECD och BIAC

OECDs policies och råd till medlemsstaterna kring hur en samordnad ansats för att tackla COVID 19 kan åstadkommas
Business at OECDs (BIACs) input till OECD i dess utformning av agenda och policies för att tackla COVID-19

EU-kommissionen

Information om Europeiska kommissionens åtgärder med anledning av COVID-19 och arbete med att koordinera en gemensam europeisk respons på corona viruset

Europaparlamentet

Information om parlamentets åtgärder med anledning av COVID-19

Dela den här sidan