Miljöpartiet om regelförbättring

NNRs intervjuserie med talespersoner för regelförbättringsfrågor kör vidare. Näst på tur är Amanda Palmstierna, riksdagsledamot för Miljöpartiet och ledamot i Näringsutskottet. 

1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Det är viktigt att det blir enklare att starta och driva företag och att regelkrånglet minskar. Det handlar dels om själva reglerna, men också om hur reglerna tillämpas. Vi behöver se över handläggningstider, förbättra bemötandet och se till att myndigheter tillämpar regler på likartat vis över landet. Det är också viktigt att underlätta för företagen att lämna uppgifter till myndigheter.

2. Vilka mål eller delmål har ditt parti eller avser ditt parti att sätta för att sänka företagens regelbörda och regelkostnader under mandatperioden?

Målet är att kostnaderna till följd av regler ska minska. Onödig byråkrati ska undvikas genom ett kontinuerligt och aktivt regelförenklingsarbete.

3. Vilka konkreta regelförbättringsåtgärder/områden är mest prioriterat för parti? Varför just dessa?

Regelkrånglet är som tyngst för de allra minsta företagen. Vi vill därför fokusera insatser särskilt till mikroföretag och småföretag. Det är också viktigt att utveckla det sociala skyddsnätet för företagare, bland annat genom att ge egenföretagare med fåmansbolag möjlighet att välja karenstid och att företagare ska ha rätt till ersättning från a-kassan. Det är viktigt att titta på hur Sverige implementerar EU-regler så att det görs på ett vettigt vis och att man inte tillför onödig byråkrati, samtidigt som Sverige arbetar starkt med klimat- och miljöfrågor. Vi vill också fortsätta digitaliseringen för att förenkla företagens administration och uppgiftslämnande.

4. Kan ditt parti tänka sig att införa ett krav på komplettering och återremittering av bristfälliga konsekvensanalyser till Regelrådet för att öka konsekvensutredningarnas kvalitet? Om inte, hur vill ditt parti förbättra konsekvensutredningarnas kvalitet?

Vi vill se över hur konsekvensutredningarnas kvalitet kan höjas på mest effektiva sätt. Här är Regelrådets årliga rapportering till regeringen viktig och att det i anslutning till denna görs ett kontinuerligt förbättringsarbete. Ett av de sätt som skulle kunna prövas är att under en tid ge Regelrådet större möjligheter att återremittera bristfälliga konsekvensutredningar, och sedan utvärdera om det leder till faktiska förbättringar.

5. Hur ser ditt parti på att inrätta ett råd eller forum som kan ge råd till regeringen i frågor som rör regelförbättring samt ett effektivt genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning (som t ex Danmark har)?

Det är viktigt att det finns forum som kan ge råd till regeringen i frågor som rör regelförenkling. I nuläget finns flera sådana forum, dels samverkansprogram för näringslivet, dels ingår det i de offentliga utredningarna. Om det ska bli aktuellt att ge Regelrådet utvidgat mandat är det viktigt att mervärdet och syftet med förändringen blir tydligt jämfört med de forum som finns i nuläget, till exempel att uppnå mer kontinuitet i arbetet med regelförenkling.

Dela den här sidan