Minska samrådskretsen i PBL

Presenteras av Fastighetsägarna och Företagarna

Vi har idag ett stort behov av bostäder i Sverige och på många håll byggs det nya bostadshus som aldrig förr. Många planer på byggprojekt kantas av hinder, inte minst olika överklaganden.

Självklart är de demokratiska aspekterna enligt PBL (plan- och bygglagen) viktiga och de som berörs ska få säga vad de tycker. Men, varför finns egentligen hyresgästorganisationerna med i samrådskretsen – dvs de som har rätt att komma med synpunkter och har rätt att överklaga? Hyresgästerna själva som berörs är självklart med, vilket ju borde räcka. Anledningen till att hyresgästorganisationerna får vara med sägs bl a vara att de ”representerar framtida boende”.

Det uppstår en obefogad överlappning när både enskilda hyresgäster och hyresgästorganisationer är med i samma samrådskrets och i längden riskerar det leda till att nya bostadsbyggen stoppas.  En aktuell sammanställning visar att hyresgästorganisationerna dessutom ofta överklagar planer på nya bostäder, oavsett om det är hyresbostäder eller bostadsrätter.

Organisationer som representerar villaägare, bostadsrättsinnehavare etc får däremot inte vara med, vilket kan ifrågasättas enligt likställighetsprincipen. Att utöka samrådskretsen är dock inget attraktivt alternativ, eftersom en större krets gör planprocessen mer tungrodd och byråkratisk.

Samrådskretsen enl PBL bör därför minskas och med detta hyresgästorganisationernas rätt att överklaga nya bostäder. De flesta städer, små som stora, har kö till lägenheter idag och en minskad samrådskrets skulle underlätta att få till stånd ett ökat bostadsbyggande – något som också är viktigt för företagens konkurrenskraft, då det blir lättare att rekrytera kvalificerad arbetskraft om dessa har någonstans att bo.

Läs mer om förbättringsförslaget ”Minska samrådskretsen i PBL och därmed hyresgästorganisationernas rätt att överklaga nya bostäder” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 61 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022

 

 

Dela den här sidan