Moderaterna om regelförbättring

Näst på tur i NNRs intervjuserie med partiernas talespersoner för regelförbättringsfrågor är Moderaternas Lars Hjälmered, tillika ordförande i Näringsutskottet. 

1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Vi vill underlätta för företagande genom att göra det lätt att göra rätt. Då måste de försvårande reglerna bli färre. Tungrodd byråkrati försvårar för många svenska företag att både starta och växa. Att minska regelbördan är prioriterat, och uppmuntrar till stärkt konkurrenskraft lägger grund för fler företag, fler jobb och ökad tillväxt. Ett omfattande regelförenklingsarbetet måste bedrivas i både Sverige och EU.

2. Vilka mål eller delmål har ditt parti eller avser ditt parti att sätta för att sänka företagens regelbörda och regelkostnader under mandatperioden?

Under mandatperioden kommer vi fortsätta utveckla vår politik för att minska regelbördan för svenska företagare. Vi kommer också driva på för att få så stort genomslag som möjligt för moderat företagarpolitik i riksdagen genom att söka brett stöd för våra förslag i riksdagens utskott.

3. Vilka konkreta regelförbättringsåtgärder/områden är mest prioriterat för parti? Varför just dessa?

Moderaterna har en bred reformagenda för att minska regelkrånglet för svenska företagare. Vi vill bland annat se en sammanhållen handlingsplan med tydliga målsättningar för hur regelbördan ska minska, stärka regelrådets mandat och att EU-rätten implanteras med så liten påverkan på regelkrångel som möjligt.

4. Kan ditt parti tänka sig att införa ett krav på komplettering och återremittering av bristfälliga konsekvensanalyser till Regelrådet för att öka konsekvensutredningarnas kvalitet? Om inte, hur vill ditt parti förbättra konsekvensutredningarnas kvalitet?

Det är allvarligt att en stor del av Regelrådets konsekvensanalyser underkänns. Vi vill därför att regeringen stärker styrningen av kommittéer och annat utredningsarbete för bättre konsekvensutredningar. Vi vill även uppdra åt Tillväxtverket att intensifiera utbildningar för regelgivare i syfte att förbättra de kunskapsmässiga förutsättningarna för att upprätta konsekvensutredningar som håller god kvalitet. Vi utesluter inte ytterligare åtgärder för att stärka Regelrådets konsekvensanalyser ytterligare.

5. Hur ser ditt parti på att inrätta ett råd eller forum som kan ge råd till regeringen i frågor som rör regelförbättring samt ett effektivt genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning (som t ex Danmark har)?

Regeringens arbete för att minska regelkrånglet för svenska företag är eftersatt, och vi vill snabbt intensifiera arbetet. Vi drar gärna lärdomar av vad man gjort i bl.a. Danmark. Även Estlands arbete med digitalisering som väg att förenkla inspirerar.

Dela den här sidan