Skip to content

Intervju med Birger Lahti (V), ordinarie ledamot, ledamot i näringsutskottet

Birger Lathi (V)

1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Allt onödigt krångel är säkert en belastning, så onödigt regelkrångel bör tas bort.

2. Hur ser ditt parti på att införa en stoppfunktion som innebär att ett regelförslag inte får gå vidare i processen förrän statliga Regelrådet anser att konsekvensutredningen uppfyller kraven?

Det är mycket möjligt att det skulle vara en väg.

3. Hur ser ditt parti på att systematiskt utvärdera regler och regelverk i efterhand för att se om syftet med regelverket uppnåtts till minsta möjliga kostnad? – Vilka regelverk som berör företag anser ni behöver utvärderas först?

Det är säkert motiverat att utvärdering sker, vilka regelverk har jag inte koll på nu.

4. Vilka mål eller delmål avser ditt parti att sätta för att sänka företagens regelkostnader under mandatperioden?

Användning av den moderna tekniken på alla områden där informationen synkas så att några steg kan plockas bort.

5. Företagen har under ett flertal år angett att förbättringar och förenklingar av regelverken är särskilt viktiga inom områdena skatt/moms, arbetsrätt och arbetsmiljö, miljö och specifika branschregler. Vilka konkreta förbättrings- och förenklingsåtgärder vill ditt parti vidta på vart och ett av dessa områden?

Det är svårt att svara eftersom det skiljer sig beroende på vilken bransch vi tittar på. Exempelvis kan någon bransch inte alls tumma på arbetsmiljön medan en annan med tiden redan har kommit bort från gamla problem. Här kan den moderna tekniken göra så att behövlig information fås när de olika myndigheterna kan synka sin data.

6. Hur ställer sig ditt parti till att införa en definition av/kriterier för vad gold-plating är samt införa krav på att dessa ska redovisas i konsekvensutredningen?

Kan frågan för lite för att kunna svara.

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen