Skip to content

Intervju med Elisabet Knutsson (MP), ordinarie ledamot, suppleant i näringsutskottet

Elisabeth Knutsson (MP)

1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Miljöpartiet har länge varit en förespråkare för minskad regelbörda för företagen. Vi vill minska den administrativa bördan för företag och också förenkla och minska regelbördan för de mindre företagen.

2. Hur ser ditt parti på att införa en stoppfunktion som innebär att ett regelförslag inte får gå vidare i processen förrän statliga Regelrådet anser att konsekvensutredningen uppfyller kraven?

Miljöpartiet har varit drivande i inrättande av ett permanent regelråd och vi anser att rådet fyller en viktigt funktion. En stoppfunktion är en intressant tanke som vi bär med oss i vårt fortsatta arbete.

3. Hur ser ditt parti på att systematiskt utvärdera regler och regelverk i efterhand för att se om syftet med regelverket uppnåtts till minsta möjliga kostnad? – Vilka regelverk som berör företag anser ni behöver utvärderas först?

Vi ser det positivt på att kontinuerligt ompröva och utvärdera regler och regelverk och anser att ett sådant perspektiv bör finnas med i lagstiftningsprocessen. Miljöpartiet anser att regler kopplad till tillståndsgivning är ett prioriterat område att se över.

4. Vilka mål eller delmål anser ditt parti vore lämpligt att sätta för att sänka företagens regelkostnader under mandatperioden?

Miljöpartiet har tidigare stått bakom målet att minska regelbördan med 25 procent. Ett mål som den tidigare regeringen misslyckades med. Ett nytt delmål är att företagens kostnader för administration är mindre 2020 än 2012, utöver det anser vi att det är viktigt att förenklingsarbetet följs upp kontinuerligt.

5. Företagen har under ett flertal år angett att förbättringar och förenklingar av regelverken är särskilt viktiga inom områdena skatt/moms, arbetsrätt och arbetsmiljö, miljö och specifika branschregler. Vilka konkreta förbättrings- och förenklingsåtgärder vill ditt parti vidta på vart och ett av dessa områden?

Det vi ser som prioriterat är att få ned handläggningstider vad det gäller tillståndsprövning av olika slag och att förenkla uppgiftslämnande. Miljöpartiet är också för att minska sjuklöneansvaret för de mindre företagen vilket också skulle minska deras kostnader.

6. Hur ställer sig ditt parti till att införa en definition av/kriterier för vad gold-plating är samt införa krav på att dessa ska redovisas i konsekvensutredningen?

Vi ser det som positivt att regelrådet tittar på fall av goldplating i sina analyser och är positiva till att det också redovisas i konsekvensutredningar. Vi har inte tagit ställning till om det är just en definition som är viktigast för att leda regelförenklingsarbetet framåt.

Dela den här sidan