Skip to content

Intervju med Jennie Nilsson (S), ordinarie ledamot, ordförande i näringsutskottet

Jennie Nilsson (S)

1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Vi anser att det är viktigt att företagens regler är effektiva, så att företagen kan lägga mer tid på att driva, utveckla sin verksamhet samt bidra till vårt mål om att Sverige till år 2020 når lägst arbetslöshet i EU.

2. Hur ser ditt parti på att införa en stoppfunktion som innebär att ett regelförslag inte får gå vidare i processen förrän statliga Regelrådet anser att konsekvensutredningen uppfyller kraven?

Om Regelrådet skulle få en stoppfunktion utvärderades när rådet inrättades 2008. Då kom man fram till att en sådan funktion inte skulle införas eftersom det var svårförenligt med den svenska förvaltningsstrukturen. Vi delar den slutsatsen eftersom det inte är ett effektivt sätt att arbeta på. Lagstiftningsprocessen skulle väsentligt förlängas.

3. Hur ser ditt parti på att systematiskt utvärdera regler och regelverk i efterhand för att se om syftet med regelverket uppnåtts till minsta möjliga kostnad? – Vilka regelverk som berör företag anser ni behöver utvärderas först?

Det är av stor vikt att regler är ändamålsenliga och fyller sitt syfte. Myndigheter ska följa upp konsekvenser av sina föreskrifter och allmänna råd när det gäller konsekvensutredningar vid regelgivning. Har förutsättningarna för regleringen ändrats ska den omprövas och en ny konsekvensutredning genomföras. Här är det viktigt att regelgivare har klara rutiner för hur man systematiskt ser över sina regler. Att följa upp och utvärdera är särskilt viktigt för de regler som träffar många företag.

4. Vilka mål eller delmål avser ditt parti att sätta för att sänka företagens regelkostnader under mandatperioden?

Regeringen har satt upp ett antal mål som förenklingsarbetet följs upp mot och som vi stöder. Ett av dessa är att företagens administrativa kostnader ska vara lägre 2020 än 2012. Ett arbete pågår även med att inkludera andra kostnader för företagen i uppföljningen. Under de senaste åren har förenklingsarbetet breddats och större vikt har lagts på kvalitativa delar som exempelvis bemötande, service och handläggningstider. Företagens kostnader utgör endast en del av förenklingsarbetet. Det är viktigt att se bredare än så för att förenklingsarbetet ska ge avsedd effekt.

5. Företagen har under ett flertal år angett att förbättringar och förenklingar av regelverken är särskilt viktiga inom områdena skatt/moms, arbetsrätt och arbetsmiljö, miljö och specifika branschregler. Vilka konkreta förbättrings- och förenklingsåtgärder vill ditt parti vidta på vart och ett av dessa områden?

Att regelverk som träffa många företag hålls ändamålsenliga och effektiva är av stor vikt. Våra förslag till förenklingar inom särskilda områden kommer, om så sker och där det är relevant, att presenteras i kommande budgetpropositioner i Riksdagen.

6. Hur ställer sig ditt parti till att införa en definition av/kriterier för vad gold-plating är samt införa krav på att dessa ska redovisas i konsekvensutredningen?

Vi anser att rätten att ställa krav utöver vad minimilagstiftningen anger inte är att betrakta som ”gold-plating”.  Däremot bör skälen till att man går längre än minimilagstiftningen anges i konsekvensutredningen. Vi anser också att arbetet med att förenkla för företag inte får leda till att arbetstagares rättigheter försvagas, till försämringar när det gäller arbetsmiljö eller till försvagat miljö och konsumentskydd. Detaljerade bestämmelser avseende gold-plating ska inte föras in i konsekvensutredningsförordningen eftersom att förordningen är av generell karaktär.

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen