Skip to content

Intervju med Penilla Gunther (KD), ordinarie ledamot, ledamot i näringsutskottet

Pernilla Gunther (KD)

1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Tillväxt och nya jobb skapas genom fler och växande företag. Ett gott företagsklimat präglas av enkla regler och effektiv administration. Kristdemokraterna har i alliansregeringen varit pådrivande för en rad regelförenklingar för företagen och vi motsätter oss nuvarande regerings skattehöjarpolitik på jobb och företag. Vi vill fortsätta förbättra företagsklimatet där regelförenklingsarbetet är en viktig del.

2. Hur ser ditt parti på att införa en stoppfunktion som innebär att ett regelförslag inte får gå vidare i processen förrän statliga Regelrådet anser att konsekvensutredningen uppfyller kraven?

Det är mycket viktigt att konsekvensutredningar är omfattande och transparanta så att det blir tydligt för regelgivarna om regelförslagets konsekvenser för företagen. Detta är något vi ser inte görs i tillräckligt stor utsträckning i dag och behöver förbättras. Vi tror dock inte att lösningen är att införa ytterligare en regel för att komma åt problematiken.

3. Hur ser ditt parti på att systematiskt utvärdera regler och regelverk i efterhand för att se om syftet med regelverket uppnåtts till minsta möjliga kostnad? – Vilka regelverk som berör företag anser ni behöver utvärderas först?

Att systematiskt granska och utvärdera såväl regelförslag som redan införda regler är viktigt för att minska risken för eventuella ökade kostnader för företagen. Skatteregler som rör främst små- och medelstora företag bör prioriteras i regelförenklingsarbetet.

4. Vilka mål eller delmål avser ditt parti att sätta för att sänka företagens regelkostnader under mandatperioden?

Vi vill främja familjeföretagande genom att skattereglerna för fåmansbolag förenklas och att hinder för ägarskiften till närstående tas bort.

5. Företagen har under ett flertal år angett att förbättringar och förenklingar av regelverken är särskilt viktiga inom områdena skatt/moms, arbetsrätt och arbetsmiljö, miljö och specifika branschregler. Vilka konkreta förbättrings- och förenklingsåtgärder vill ditt parti vidta på vart och ett av dessa områden?

Kristdemokraterna arbetar aktivt för ett brett regelförenklingsarbete i syfte till att minska kostnader och krångel för företagen. Familjeföretagande ska främjas genom att skattereglerna för fåmansbolag förenklas och hinder för ägarskiften till närstående tas bort. Gällande turordningsreglerna i LAS och regeln om att undanta två personer i ett företag med upp till tio anställda, vill vi utöka undantaget till två personer oavsett företagets storlek. Inom miljö och jordbruk anser vi att det så kallade beteskravet för mjölkkor slopas, då både djurens välmående kan garanteras i dagens moderna stallar och samtidigt leda till minskade utgifter för jordbruksföretagen. Inom byggsektorn vill vi se kraftigt minskade bullerkrav för att stimulera ett ökat bostadsbyggande.

6. Hur ställer sig ditt parti till att införa en definition av/kriterier för vad gold-plating är samt införa krav på att dessa ska redovisas i konsekvensutredningen?

Införande av regler med negativa konsekvenser för företag, konkurrens och tillväxt ska undvikas. Det är viktigt att svenska företag ges lika konkurrensvillkor som företag i övriga EU-länder och att reglering inte läggs på reglering från EU. Vi anser att en utredning om vilka kriterier för vad begreppet gold-plating innebär skulle tydliggöra vad som bör undvikas i regelförenklingsarbetet.

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen