Skip to content

Intervju med Said Abdu (FP), ordinarie ledamot, suppleant i näringsutskottet

Said Abdu (L)

1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Jag har min bakgrund som jobbskapande företagare och jag vet hur viktig minskad regelbörda är för Sveriges företag. Vi i Folkpartiet har alltid satt jobb och företagande främst, för vi vet att det är förutsättningen för vårt välstånd och vår välfärd. Vi vill att det ska vara enklare, roligare och mer givande att vara företagare och driva företag. Då måste vi sänka trösklarna och sänka regelbördan.

Det finns mycket att göra för att sänka regelbördan. Fler steg togs under alliansregeringen, då företags administrativa kostnader minskade med 7 miljarder kronor netto och 600 regelförenklingsförslag genomfördes. Enligt undersökningar av Tillväxtverket har tillväxthämmande regler minskat från 30 till 22 procent. Men vi i Folkpartiet vill mer. Vi vill till exempel minska uppgiftsinlämnandet och få till stånd förenklade skatteregler. Det måste bli ännu enklare att driva företag.

2. Hur ser ditt parti på att införa en stoppfunktion som innebär att ett regelförslag inte får gå vidare i processen förrän statliga Regelrådet anser att konsekvensutredningen uppfyller kraven?

Som företagare vet jag hur ogenomtänkta politiska beslut kan slå mot näringsidkare. Det svenska politiska systemet har byggts upp för att ta in goda råd genom remissförfarandet och Lagrådet innan beslut fattas. Regelrådet fyller här en viktig funktion.

3. Hur ser ditt parti på att systematiskt utvärdera regler och regelverk i efterhand för att se om syftet med regelverket uppnåtts till minsta möjliga kostnad? – Vilka regelverk som berör företag anser ni behöver utvärderas först?

Folkpartiet vill givetvis att landet ska skötas med en effektiv förvaltning. Och då måste man utvärdera och våga ompröva både beslut, regelförslag och förvaltningsmodeller.

Det finns mycket som behöver utvärderas: Det statliga riskkapitalsystemet, sjuklöneansvaret, värnskatten, främjarverksamheter och mycket mycket mer. Detta vid sidan av regeringens politik rent generellt.

4. Vilka mål eller delmål anser ditt parti vore lämpligt att sätta för att sänka företagens regelkostnader under mandatperioden?

Under alliansregeringens tid vid makten mellan 2006 och 2014 minskade vi företagens regelbörda med 8 procent. Detta var givetvis en framgång, men vi är långtifrån nöjda. OECD:s rapporter visar att vi har mycket kvar att göra.

Under den nuvarande mandatperioden är vi dock i opposition. I talarstolen möter jag varje vecka mörka krafter från vänster och höger som vill skapa regelkrångel och sluta landets gränser mot omvärlden. Rent krasst hoppas jag att vi inte får en ökad regelbörda under mandatperioden, utan kan behålla våra reformer. I den bästa av världar kunde vi gå vidare med våra förslag och kanske nå en ytterligare minskning av regelbördan med 4 procent.

5. Företagen har under ett flertal år angett att förbättringar och förenklingar av regelverken är särskilt viktiga inom områdena skatt/moms, arbetsrätt och arbetsmiljö, miljö och specifika branschregler. Vilka konkreta förbättrings- och förenklingsåtgärder vill ditt parti vidta på vart och ett av dessa områden?

Folkpartiet arbetar aktivt med flera av dessa frågor, bland annat slopad värnskatt, slopat sjuklöneansvar, en avveckling av LAS och mycket annat. Som enda borgerliga parti stod Folkpartiet upp för ett avskaffande av danstillståndet i våras.

Som småföretagare med bakgrund i en snabbväxande personalintensiv bransch har jag personligen motionerat om att systemet med personaloptioner måste moderniseras. Jag vill att personaloptioner ska beskattas som kapitalinkomster vid det tillfälle då aktierna avyttras. Inte beskatta dem som arbetsinkomst i samma stund som optionen delas ut till den anställde. En sådan lösning skulle gynna många nybildade, snabbt växande företag, som ofta inte råd att betala sin personal den lön dessa kan få i andra delar av näringslivet.

6. Hur ställer sig ditt parti till att införa en definition av/kriterier för vad gold-plating är samt införa krav på att dessa ska redovisas i konsekvensutredningen?

Jag tycker att det är bra att NNR driver frågan. Det är positivt att NNR arbetar med Regelrådet för att skapa en bra definition. Vi tjänar alla på en harmoniserad inre marknad i EU. Enstaka regelkrav kan vara befogade på nationell nivå, men i grunden är Folkpartiet ett Europavänligt parti.

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen