Svensk ekonomi och svenskt näringsliv är utsatt för hård press till följd av den pågående Coronapandemin. Näringslivets Regelnämnd NNR anser att det behövs ett omedelbart stopp mot en fortsatt ökning av regelkostnaderna och regelbördan. Här presenteras ett antal skarpa förslag inom regelförbättrings- och regeltillämpningsområdet som kan bidra till lättnader i återuppbyggnadsfasen för svenska företag och stärker deras konkurrenskraft.

– Om konkurrenskraften bland svenska företag och svensk ekonomi ska kunna stärkas och marknaderna byggas upp igen, måste onödiga kostnader samt skatte- och avgiftshöjningar som pressar ner investeringar och konsumtion undvikas. Detta innebär också att inga förslag till nya eller förändrade regler bör få fattas beslut om, om det inte är visat att det alternativ som innebär lägst kostnader och enklast tillämpning för företagen givet syftet med regeln har valts. Våra förslag belastar inte skattebetalarna eller statskassan, men om de införs kan de göra stor skillnad för svenska företags tillväxtmöjligheter, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

NNRs förslag kan med fördel genomföras omgående och de omfattar alla typer av företag.

Läs hela NNRs dokument här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se