Sverigedemokraterna om regelförbättring

Näst på tur är Sverigedemokraternas handelspolitiske talesperson, Tobias Andersson, tillika ledamot i Näringsutskottet.

1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Regelbördan blir allt mer kostsam trots att alla partier pratar om att lätta på företagens regler. Detta drabbar i förlängningen hela samhället samt hämmar jobbskapande och tillväxt. Sverigedemokraterna driver ett skarpt förslag för ett systematiserat regelförenklingsarbete där näringslivsorganisationerna årligen bjuds in för att lyfta vilka regler som är mest kostsamma i förhållande till nyttan. Regeringen ska sedan svara på varje enskilt förenklingsförslag i en skrivelse till riksdagen. På detta sätt kommer frågorna högt upp på dagordningen.

2. Vilka mål eller delmål har ditt parti eller avser ditt parti att sätta för att sänka företagens regelbörda och regelkostnader under mandatperioden?

Vi upplever att vi länge drivit regeringen framför oss i frågor rörande regelförenkling genom att lägga konstruktiva förslag för att uppnå detta. Givet att regeringen nu börjat intressera sig mer för detta område så är vi öppna för förslag som går i en riktning mot mindre byråkrati och administration för företagare. En del i det blir att aktivt pressa regeringen för att den inledda ”förenklingsresan” de facto mynnar ut i någonting positivt. Ett konkret delmål vore att följa upp det tillkännagivande riksdagen riktade till regeringen om att inte överimplementera EU-direktiv och säkerställa att det efterlevs.

3. Vilka konkreta regelförbättringsåtgärder/områden är mest prioriterat för parti? Varför just dessa?

Det som snabbt behöver komma på plats är en stoppfunktion vilket skulle innebära att en regel inte får införas till dess att konsekvenserna av regelförslaget har utretts på ett godtagbart sätt. Först när Regelrådet anser att konsekvensutredningen uppfyller kraven i konsekvensutredningsförordningen bör förslaget gå vidare i processen. Vi anser att Regelrådet ska få denna utökade makt med rätt att stoppa regler. I övrigt ser vi solnedgångsklausuler vid införandet av nya lagar och regler som en prioriterad fråga på området.

4. Kan ditt parti tänka sig att införa ett krav på komplettering och återremittering av bristfälliga konsekvensanalyser till Regelrådet för att öka konsekvensutredningarnas kvalitet? Om inte, hur vill ditt parti förbättra konsekvensutredningarnas kvalitet?

Ett förslag vi drivit, för att stärka Regelrådets tyngd, är att flytta det från Tillväxtverket till ett oberoende organ direkt under Statsrådsberedningen. Rådet får då inflytande med möjlighet att påverka så tidigt som möjligt i processen av framtagande av nya regler.

5. Hur ser ditt parti på att inrätta ett råd eller forum som kan ge råd till regeringen i frågor som rör regelförbättring samt ett effektivt genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning (som t ex Danmark har)?

Sverigedemokraterna är positivt inställda till mycket av det som Danmark gör, så också på detta område. Syftet med det danska implementeringsrådet är att värna om Danmarks konkurrenskraft. I sitt arbete utgår rådet från fem principer: Att inte överskrida minimikraven i EU:s regelverk, att lagstiftningen inte missgynnar danska företag, att vara flexibla och nyttja undantag då det är möjligt, att försöka nyttja andra alternativ än regelverk då det går, samt att inte införa nya regelverk innan satt deadline.

Dela den här sidan