Inbjudan till seminarium
Politisk makt med oklart ansvar?

Välkommen till ett seminarium med fokus på behovet av och ansvaret för att utvärdera fattade beslut och regler som omger företagandet!

Datum och plats

Tid: Fredag den 13 maj, 2016, kl 10:00-12:00 med efterföljande lunchbuffé.
Plats: Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken 6, STOCKHOLM.
Lokal: Flygelsalen.

Anmälan: Senast onsdag den 4 maj till Susan Bräysy, NNR.
E-post: susan.braysy@nnr.se, Tel. 08-762 70 91.
OBS! Ange i anmälan om ni vill vara med på lunchbuffén kl. 12:00 och ev. allergier/annat.

Klicka här för karta

Företagandet i Sverige omges av komplexa regelverk som har stor påverkan på företagens villkor och möjlighet att bedriva verksamhet. Regelverkens effektivitet, utformning och ändamålsenlighet blir därmed avgörande för tillväxten och konkurrenskraften. Riksdagen har enligt regeringsformen ett krav på sig att utvärdera sina beslut. I dag sker detta varken systematiskt eller utifrån om målsättningarna med regelverken nåtts på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Näringslivets Regelnämnd, NNR, presenterar på detta seminarium en rapport med tre fallstudier av regelverk, där företagen upplever att det finns grundläggande problem som inte utvärderats eller som genomförda utvärderingar helt negligerat. De regelverk som berörs är personalliggare och kontrollavgifter, förprövning av djurstallar och regelverket för vattenskyddsområden. Frågor som kommer att diskuteras är varför utvärderingar inte görs, det politiska intresset, synen på ansvar och ansvarsutkrävande samt förutsättningar för att genomföra utvärderingar.

Mathias Tegnér (S), Ledamot EU-nämnden, Lars Hjälmered (M) Vice ordf. Näringsutskottet och Moderaternas näringspolitiska talesperson, samt Johan Hedin (C), Ledamot, Justitieutskottet och Centerpartiets rättspolitiska talesperson kommenterar rapportens resultat och ger politiska ingångsvärden på frågan om utvärdering. Björn Falkenhall, Chef, Entreprenörskap och Näringsliv, Tillväxtanalys belyser vilka verktyg och ingångsvärden som krävs. Tina Dahl, Lantbrukare, Opensten Bondgård AB och medverkande i fallstudien beskriver vilka konsekvenser regelverket fått för hennes verksamhet och varför det bör utvärderas.

Seminariet modereras av Niklas Ekdal.

Varmt välkommen!
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR

Medverkande

Medverkande

Näringslivets Regelnämnd, NNR, är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 18 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.

För mer information om NNR besök www.nnr.se.


Näringslivets Regelnämnd, NNR
Box 55695, 102 15 Stockholm, Besöksadress Storgatan 19, Tel: 08-762 70 90, info@nnr.se