Skip to content

Regelprocessen i EU

Sveriges medlemskap i EU har lett till att många svenska regler baseras på EU-regler. Nästan hälften av nya eller ändrade regler härstammar idag från EU. Regelprocessen i EU är annorlunda jämfört med den svenska. De europeiska rättsakterna består i huvudsak av direktiv, förordningar och beslut. Förslag till nya europeiska rättsakter lämnas av Europeiska kommissionen till Europeiska unionens råd som består av EUs medlemsstaters regeringar och till Europaparlamentet som består av folkvalda representanter från EUs medlemsländer, beroende på vilken regelprocess som måste användas enligt EG-fördraget. Dessa instanser har sedan att behandla, förhandla och besluta om förslagen ska bli en rättsakt eller inte samt vad den ska innehålla. Medlemsstaternas regeringar ska därefter se till att rättsakterna genomförs i den nationella lagstiftningen och att de efterlevs. Nedan illustreras det ordinarie lagstiftningsförfarandet i EU.

Eftersom många regler som berör företag i Sverige härstammar från EU är möjligheterna att påverka, ge synpunkter och ta del av ev. konsekvensanalyser annorlunda än om reglerna skulle stiftats i Sverige. Påverkan sker i regel direkt till EU-kommissionen, svenska regeringen och aktuella Europaparlamentsledamöter under det att förhandlingar om rättsakterna sker. När rättsakterna sedan ska genomföras i Sverige så följs den svenska regelprocessen, med begränsningen att merparten av sakinnehållet i rättsakten inte kan ändras.

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen