Skip to content

OECD

Internationellt arbete

NNR har ett aktivt engagemang i regelförbättringsarbete både på EU-nivå och inom OECD. På EU-nivå agerar NNR ibland självständigt, men ofta genom BusinessEurope. NNR deltar i BusinessEurope:s arbetsgrupp för regelförbättring. I vidare internationella sammanhang samarbetar NNR också med BIAC:s Governance and Regulatory Policy Committee och deltar därigenom vid möten i OECD:s kommitté Regulatory Policy Committee.

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD är en internationell organisation med uppdrag att främja principer och politiska program som kan förbättra människors ekonomiska och sociala välbefinnande. OECD fungerar också som ett forum för de 38 medlemsstaternas regeringar och statsförvaltningar där de kan diskutera och arbeta tillsammans för att hitta lösningar på gemensamma problem och utmaningar. Mer information om OECD finns här.

OECDs ”Regulatory Policy Committee” tillsattes av OECD:s ministerråd i oktober 2009 för att bistå medlemsstater och icke-medlemsstater i att påbörja och stärka deras regelförenklingsarbete. Resultaten av kommitténs arbete ska stödja arbete med att förbättra kvaliteten på regler genom att hjälpa stater att hitta verktyg och lösningar för att genomföra politiska beslut på bästa sätt. Mer information om kommittén och OECDs arbete med regelförenkling finns här.

Mellan 2008-2010 granskade OECD arbetet med regelförbättring i 15 av EU:s medlemsländer. Resultatet av granskningarna presenterades i olika länder specifika rapporter samt en sammanfattande rapport. OECD:s rapport om Sveriges regelförbättringsarbete finns här.

Granskningarna ledde till att OECD och dess medlemsstater år 2012 arbetade fram och antog en ny rekommendation om regelförbättring, “Recommendation of the council on regulatory policy and governance”. Rekommendationen innehåller för företag flera viktiga delar inklusive att: Alla regelkostnader för företag, direkta och indirekta, ska övervägas i konsekvensanalyser; Samråd ska ske med berörda då nya regler utformas;
Det ska finnas oberoende granskningsorgan med uppgift att syna kvaliteten på nya regelförslag och konsekvensanalyser; Genomgång av alla befintliga regler och kostnaderna för dessa ska göras kontinuerligt så att regler kan förenklas och regelkostnader för företag minskas.; Uppföljning och utvärdering av reglers faktiska effekter efter genomförandet ska göras systematiskt; Alternativ inklusive att inte reglera ska alltid övervägas i konsekvensanalyser. Mer information om rekommendationen finns här.

OECDs rekommendationer är inte juridiskt bindande men de uttrycker medlemsstaternas politiska vilja och avsikter och det förväntas att alla gör sitt yttersta för att följa rekommendationerna. Därför avstår ofta medlemsstater från att rösta då en rekommendation de inte har för avsikt att följa ska antas.

Vart tredje år följer OECD upp hur viktiga delar av rekommendationen har implementerats av OECD medlemsstaterna. Även EU-kommissionens genomförande undersöks.

Undersökningen kartlägger ländernas (och kommissionens) ansträngningar för att förbättra lagstiftningskvaliteten i linje med 2012 års OECD-rekommendation om god regelgivning och styrning och delar god lagstiftningspraxis. Undersökningen ger unik insikt i organisationen av och de institutionella miljöerna och processen i länderna kring utformning, tillämpning och revidering av regler. Den lyfter också fram områden i regelgivningscykeln som får för lite uppmärksamhet från beslutsfattare. Slutligen identifieras områden som länder bör investera i för att förbättra kvaliteten på lagar och förordningar och presenterar innovativa metoder för bättre lagstiftning.

Områden som följs upp är konsekvensanalyser, samråd med olika intressenter inkl. företag och utvärdering. Även internationellt regelsamarbete, riskbedömning och gransknings- och tillsynsfunktioner (regulatory oversight) är områden som återkommande undersöks. Resultatet av undersökningen presenteras i en rapport, OECD Regulatory Policy Outlook. Utgångspunkten är de svar som lämnats av OECD-medlemsstaterna och EU-kommissionen på OECDs omfattande enkät och indikatorer och som mäter vilka regler som finns inom dessa områden.

Utöver uppföljning av OECD-rekommendationen genomför också OECD med hjälp av sk peer reviewer från olika medlemsstaterna på begäran av en enskild medlemsstat mer djupgående granskning kring hela eller delar av medlemsstatens regelförbättringsarbete och styrning. OECDs tar också fram best practice principer på olika områden för att ge ytterligare vägledning till medlemsstaterna. Olika arbetsrapporter tas också fram av OECD-sekretariatet i ämnen som tas upp för diskussion i kommittén (Regulatory Policy Committee).

NNR arbetar aktivt via BIAC med att bl a lämna feed-back till OECD inför och under framtagandet av OECD Regulatory Policy Outlook samt kring annat arbete. NNR medverkar också till spridning av information och diskussion av resultatet av undersökningarna genom arrangemang av seminarium i Sverige .

 

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen