OECD

Internationellt arbete

NNR har ett aktivt engagemang i regelförbättringsarbete både på EU-nivå och inom OECD. På EU-nivå agerar NNR ibland självständigt, men ofta genom BusinessEurope. NNR deltar i BusinessEurope:s arbetsgrupp för regelförbättring. I vidare internationella sammanhang samarbetar NNR också med BIAC:s Governance Committee och deltar därigenom vid möten i OECD:s kommitté Regulatory Policy Committee.

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD är en internationell organisation med uppdrag att främja principer och politiska program som kan förbättra människors ekonomiska och sociala välbefinnande. OECD fungerar också som ett forum för de 34 medlemsstaternas regeringar och statsförvaltningar där de kan diskutera och arbeta tillsammans för att hitta lösningar på gemensamma problem och utmaningar. Mer information om OECD finns här.

OECDs ”Regulatory Policy Committee” tillsattes av OECDs ministerråd i oktober 2009 för att bistå medlemsstater och icke-medlemsstater i att påbörja och stärka deras regelförenklingsarbete. Resultaten av kommitténs arbete ska stödja arbete med att förbättra kvaliteten på regler genom att hjälpa stater att hitta verktyg och lösningar för att genomföra politiska beslut på bästa sätt. Mer information om kommittén och OECDs arbete med regelförenkling finns här.

Mellan 2008-2010 granskade OECD arbetet med regelförbättring i 15 av EU:s medlemsländer. Resultatet av granskningarna presenterades i olika länder specifika rapporter samt en sammanfattande rapport. OECD:s rapport om Sveriges regelförbättringsarbete finns här.

Granskningarna ledde till att OECD och dess medlemsstater arbetade fram och antog 2012 en ny rekommendation om regelförbättring, “Recommendation of the council on regulatory policy and governance”. Rekommendationen innehåller för företag flera viktiga delar inklusive att: Alla regelkostnader för företag, direkta och indirekta, ska övervägas i konsekvensanalyser; Samråd ska ske med berörda då nya regler utformas;
Det ska finnas oberoende granskningsorgan med uppgift att syna kvaliteten på nya regelförslag och konsekvensanalyser; Genomgång av alla befintliga regler och kostnaderna för dessa ska göras kontinuerligt så att regler kan förenklas och regelkostnader för företag minskas.; Uppföljning och utvärdering av reglers faktiska effekt efter genomförandet ska göras systematiskt; Alternativet att inte reglera ska alltid övervägas i konsekvensanalyser. Mer information om rekommendationen finns här.

OECD rekommendationer är inte juridiskt bindande men de uttrycker medlemsstaternas politiska vilja och avsikter och det förväntas att alla gör sitt yttersta för att följa rekommendationerna. Därför avstår ofta de medlemsstater från att rösta då en rekommendation de inte har för avsikt att följa ska antas.

OECD Regulatory Policy Outlook 2015. OECD har undersökt medlemsländerna och EU och jämfört deras arbete med regelförbättring och regelgivning och presenterar resultatet i OECD:s Regulatory Policy Outlook 2015. Undersökningen är den första i sitt slag. De områden som har undersökts är arbetet med konsekvensutredningar, utvärdering av regelverk samt samråd med näringsliv och andra intressenter. Indikatorerna ger en översikt över ett enskilt lands rutiner med avseende på dessa områden. Länderna (34 st samt EU) delas in i tre grupper/nivåer med avseende på resultatet. Sverige har varit ett av de länder som över tid haft hög svansföring i regelförbättringsfrågor och ibland framhållits som bra exempel i dessa frågor men hamnar i denna granskning endast i mittengruppen.

NNR har gett OECD feed-back under genomförandet av undersökningen och har aktivt medverkat till spridning av information samt diskussion av rapporten via arrangemang av ett seminarium i Stockholm med fokus på det svenska resultatet. Mer information om OECD Regulatory Policy Outlook 2015 finns här. På samma sida finner ni en länk till en landprofil för Sverige översatt till svenska där det svenska resultatet presenteras.

En uppföljning av OECD Regulatory Policy Outlook kommer att göras vart tredje år. Den kommande rapporten kommer att presenteras i slutet av år 2017. Inför nästa rapport har utöver befintliga indikatorer nya indikatorer tagits fram för området ”regulatory oversight”.

Dela den här sidan