Historik

Näringslivets Regelnämnd hette från början Företagens Uppgiftslämnardelegation (FUD) och bildades 1982 av flera näringslivsorganisationer som samrådsorgan för näringslivet gentemot statliga myndigheter om deras uppgiftskrav på företagen. Efterhand har NNR tilldelats ytterligare uppgifter av sina medlemmar, såsom att ansvara för och verka för regelförbättring såväl nationellt, lokalt som internationellt. På den internationella arenan sker arbetet framförallt inom EU och OECD.

Viktiga händelser

  • År 1982 bildades Företagens uppgiftslämnardelegation (FUD) som samrådsorgan för näringslivet gentemot statliga myndigheter om deras uppgiftskrav på företagen.
  • År 1995 ålades myndigheterna att göra konsekvensutredningar med kostnadsberäkningar för sina nya eller ändrade regler. FUD fick förtroendet att samordna näringslivets granskning av dessa konsekvensutredningar.
  • År 1997 bytte FUD namn till Näringslivets Nämnd För Regelgranskning (NNR).
  • År 1998 skärptes kraven på myndigheternas regelgivning. SimpLex-förordningen kom till.
  • År 2001 utökades NNRs arbetsområde till att även innefatta internationella regelförenklingsfrågor med särskild inriktning på själva regelgivningsprocessen.
  • År 2003 ändrades namnet till Näringslivets Regelnämnd (NNR).
  • År 2006 tar NNR plats i BusinessEuropes Working Group for Better Regulation och BIAC Governance Committée inom OECD.
  • År 2007 en ny konsekvensutredningsförordning beslutas om och det statliga Regelrådet inrättas som granskar regelgivarnas konsekvensutredningar.
  • År 2008 förstärks NNRs kansli till den bemanning som finns idag.
  • År 2012 fyller NNR 30 år. En jubileumsskrift tas fram – Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling. Läs jubileumsskriften här.
Dela den här sidan