BusinessEurope

Internationellt arbete

NNR har ett aktivt engagemang i regelförbättringsarbete både på EU-nivå och inom OECD. På EU-nivå agerar NNR ibland självständigt, men ofta genom BusinessEurope. NNR deltar i BusinessEurope:s arbetsgrupp för regelförbättring. I vidare internationella sammanhang samarbetar NNR också med BIAC:s Governance Committee och deltar därigenom vid möten i OECD:s kommitté Regulatory Policy Committee.

BusinessEurope

BusinessEurope är den största övergripande näringslivsorganisationen på EU-nivå. Med 40 medlemsfederationer – arbetsgivare- och branschföreningar – representerar BusinessEurope ca 20 miljoner företag i 35 länder. Dess främsta uppgift är att föra näringslivets talan vis-à-vis de europeiska institutionerna med målsättningen att bibehålla och stärka företagens konkurrenskraft. BusinessEurope spelar också en roll som en av arbetsmarknadens parter på EU-nivå och verkar därigenom för en väl fungerande europeisk arbetsmarknad. Mer information om BusinessEurope finns här.

BusinessEurope har sju så kallade “policy committees” inom områdena ekonomi & finans, internationella relationer, industripolitik, sociala frågor, juridiska frågor, entreprenörskap & SME, inre marknad. Varje ”policy committee” har ett antal arbetsgrupper i vilka frågor diskuteras och underlag till gemensamma beslut och strategier tas fram.

NNR är medlem i arbetsgruppen ”Better Regulation”. Den verkar bland annat för tidiga samråd mellan EU:s institutioner och näringslivet, bättre konsekvensanalyser och för att företagens totala kostnader för att följa regler ska minska. Gruppen gör det genom påverkansarbete mot kommissionen, parlamentet och rådet. Mer information om Business Europes agenda avseende regelförbättring finns här.

BusinessEurope har över åren tagit fram ett flertal positionspapper som berör EU:s regelförbättringsarbete. Dessa utgörs bl a av Impact Assessments and Regulatory Scrutiny Board, Public stakeholder consultations, Transparent transposition, Evaluations och fitness checks, The Refit Platform, Transparency of trilogues och One in, One out at EU-level. NNR har genom sitt deltagande i BusinessEuropes arbetsgrupp Better Regulation aktivt medverkat i framtagandet av dessa positionspapper.

Alla positionspapper beträffande regelförbättring finns här.

Utöver ovanstående har BusinessEurope 2013 tagit fram ett positionspapper om undvikande av gold-plating, detta finns här. Rekommendationerna överensstämmer i stort med de NNR lyft fram i sin rapport ”Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning” finns här och i sin hemställan till riksdagens Näringsutskott finns här.

Dela den här sidan