Skip to content

Regeltillämpning

Företagsklimatet i Sverige skapas av många olika faktorer, kundernas efterfrågan och konkurrensen från inhemska och utländska kommersiella aktörer är viktiga delar, men är svåra att påverka. En del i företagsklimatet som kan påverkas utgörs av tillämpningen av de olika regelverk som styr företagens verksamhet. Regelverken fastställs på nationell nivå av riksdagen, regeringen och av myndigheterna. För att upprätthålla och stärka ett gott svenskt företagsklimat, tillväxt och konkurrenskraft, ska regelverken i sig vara så tydliga och kostnadseffektiva som möjligt samt tillämpningen av dem vara förutsägbar och rättssäker.

Tolkningen och tillämpningen av regelverken är något som tillsynsmyndigheter, som kommuner och länsstyrelser, faktiskt kan påverka. Det som företagen bl.a. efterfrågar när det gäller ett regelverk är att det ska vara förutsägbart och skapa lika förutsättningar för företagen i hela Sverige.

NNR har genom åren fått signaler från företagen om att man inte alltid känner igen sig i hur regelverken tillämpas från en kommun eller länsstyrelse till en annan. Osäkerhet om ett regelverks tillämpning är ett problem för en företagare då den behöver ha ett gott förtroende för sin kunskap inom det område där den är verksam. Företagares upplevelse av att inte kunna lita på sina erfarenhetsmässiga kunskaper om regelverken har föranlett NNR att undersöka om det finns fog för dessa upplevelse.

NNR kan genom sina undersökningar av kommunerna och länsstyrelserna konstatera att handläggningstider, avgifter och tolkning av regelverken kan skilja sig avsevärt åt mellan olika kommuner och länsstyrelser, trots samma ärendeexempel och samma regelverk.

NNR tycker att servicegarantier för handläggningstider måste införas och att tillsynsavgifter måste ha en tydligare motprestation från myndigheternas sida och kunna tas ut i efterhand. Vidare måste myndigheterna löpande utvärdera vilka effekter deras tillämpning av regelverken får liksom införa strukturer och processer som främjar utbyte av erfarenheter och samordnar handläggningen av ärenden som kräver olika tillstånd eller tillsyn.

Du kan läsa om NNRs undersökningar av kommunerna här (länk www.kommungranskning.se) och länsstyrelserna här (länk https://nnr.se/wp-content/uploads/NNRs-Lansgranskning-2019.pdf ).

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen