EU

Internationellt arbete

NNR har ett aktivt engagemang i regelförbättringsarbete både på EU-nivå och inom OECD. På EU-nivå agerar NNR ibland självständigt, men ofta genom BUSINESSEUROPE. NNR deltar i BUSINESSEUROPE:s arbetsgrupp för regelförbättring. I vidare internationella sammanhang samarbetar NNR också med BIAC:s Governance Committee och deltar därigenom vid möten i OECD:s kommitté Regulatory Policy Committee.

EU

Den 19 maj 2015 lanserade EU-kommissionen med vice president Frans Timmermans som avsändare sitt regelförbättringspaket 2015 ”Better Regulation Package”. Paketet innehåller bl.a. förslag och initiativ som syftar till ökad transparens och utökat samråd, högre krav på att konsekvens-utredningar görs för nya förslag och på kvaliteten på dessa. Kommissionen inrättar också en mer oberoende granskning av konsekvensutredningar genom Regulatory Scrutiny Board, som ersätter den nuvarande Impact Assessment Board. Centralt för genomförandet av regelförbättringspaketet är det nya interinstitutionella avtalet, ”Inter-Institutional Agreement on Better Regulation”, mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet. Syftet är att förbättra EU-lagstiftningens kvalitet och resultat. Avtalet som bl.a. innebär att även Europaparlamentet och Rådet ska utföra konsekvensutredningar av större ändringar som görs av lagförslag kommer att träda i kraft när alla de tre institutionerna har antagit det. Kommissionen har också tagit fram en vägledning som omfattar alla stadier, från förarbete och antagande till genomförande, utvärdering och översyn. En uppdaterad version av vägledningen och verktygslådan för regelförbättring presenterades i juli 2017.

Vad gäller förslag och initiativ för ökad transparens och utökat samråd innebär paketet bl.a. att intressenter kan lämna synpunkter tidigare i regelgivningsprocessen. Kommissionen har också tagit fram miniminormer för samråd och arbetar för att ansvariga direktorat för större initiativ ska utarbeta en samrådsstrategi där man ringar in viktiga aktörer och fastställer vilken typ av samråd som är lämpligast.

I syfte att förenkla befintlig lagstiftning har kommissionen inrättat en rådgivande grupp, s.k. Refit platform, för att föra en ständig dialog med EU-länderna och intressenterna om hur EU-lagstiftningen kan förbättras enligt REFIT (programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat). Refit platform består av två permanenta grupper: en för medlemsländernas experter (”regeringsgruppen”) och en för företrädare för företag, arbetsmarknadens parter och civilsamhället (”intressentgruppen”). Kommissionen inbjuder på t.ex. via sin webbplats ”Have your say! intressenter att lämna förslag, synpunkter och praktiska erfarenheter som kommissionen kan använda som underlag för bl.a. förenklingsarbetet inom ramen för Refit Platform.

NNR har skickat in totalt 56 förslag på regelförbättringar på EU-nivå till EU-kommissionens Refit platform. Förslagen har skickats in vid fyra tillfällen mellan år 2015 och år 2018. Regelförbättringsförslagen är en input till kommissionen i dess arbete med REFIT (EU-kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat) och diskuteras i kommissionens expertgrupp ”REFIT-platform”.

Förslagen finner ni på följande länkar:

Proposals for improvements of EU legislation
Agriculture – Three new proposals for improvements of EU-legislation
Seven proposals for improvement of EU legislation
EU VAT proposal

Mer information om kommissionens arbete med regelförbättring inkl. ovan nämnda delar finns här.

Dela den här sidan