Skip to content

EU

Internationellt arbete

NNR har ett aktivt engagemang i regelförbättringsarbete både på EU-nivå och inom OECD. På EU-nivå agerar NNR ibland självständigt, men ofta genom BusinessEurope. NNR deltar i BusinessEurope:s arbetsgrupp för regelförbättring. I vidare internationella sammanhang samarbetar NNR också med BIAC:s Governance Committee och deltar därigenom vid möten i OECD:s kommitté Regulatory Policy Committee.

Regelförbättringsarbete i EU

Kommissionen ansvarar för att planera, förbereda och föreslå ny EU-lagstiftning och policies. Arbetet utgår från kommissionens årliga arbetsprogram.

Konsekvensanalyser ska tas fram av kommissionen för viktiga lagar och underliggande regler. Första steget är oftast en beskrivning av vad som ska tas fram i en så kallad road map. En sådan upprättas också när utvärderingar av befintlig lagstiftning planeras. Om konsekvenserna på förhand bedöms bli stora upprättas istället en initial konsekvensanalys som beskriver förslaget och tänkbara lösningar. Kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll (Regulatory Scrutiny Board) är den instans som granskar kvaliteten på kommissionens konsekvensanalyser, utvärderingar och så kallad fitnesschecks. Konsekvensbedömningar och yttranden från nämnden publiceras på nätet när kommissionen har antagit förslaget.

Under själva regelgivningsprocessen samråder kommissionen med berörda intressenter. För samråden finns riktlinjer och verktyg framtagna. Förutom att ge möjligheter att lämna synpunkter på tidiga utkast till förslag håller kommissionen offentliga samråd. Även när ett regelförslag har beslutats om och skickats vidare till parlamentet och rådet finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Vilka samrådsmöjligheter som finns beskrivs på kommissionens webbsida ”Bidra till lagstiftningsarbetet”.

Där nås även webbsidan ”Kom med synpunkter!” som kommissionen skapat för att samla in synpunkter på nya och befintliga lagar och initiativ. Här nås också webbsidan ”Kom med synpunkter: Förenkla!” där förslag på förenkling och modernisering av EU-lagstiftning kan lämnas av medborgare och företag. För att få råd och rekommendationer beträffande regelförbättring och de förslag till regelförbättringar som skickas in har kommissionen inrättat en rådgivande grupp, Fit for Future platform, bestående av en intressentgrupp och en medlemsstatsgrupp. Plattformen efterträder den tidigare REFIT-plattformen.

EU:s utvärderingssystem består av systematiska utvärderingar av individuella regler som kombineras med mer omfattande Fitness checks (kontroll av ändamålsenligheten) av flera till varandra relaterade befintliga lagar eller policys. Förslag till lagstiftning innehåller ofta en klausul om uppföljning av regelverket. Kommissionen anger i sina riktlinjer för regelförbättring också en princip om att utvärdera först innan nya förslag till regler föreslås.

Arbetet med regelförbättring kommer in i olika delar av EU:s beslutsprocess vilket åskådliggörs i nedanstående bild:


Källa: Europeiska kommissionen

Närmare information kring kommissionens regelförbättringsarbete och målsättningen med detta återfinns på kommissionens webbsida. Riktlinjer och verktyg som ska följas i arbetet finns också framtagna. Riktlinjerna för regelförbättring gäller alla steg i lagstiftningsarbetet och beskriver de principer som EU-kommissionen ska följa när man tar fram nya initiativ och följer upp och utvärderar gällande lagstiftning.

Ett interinstitutionellt avtal för regelförbättring (IIA) finns upprättat mellan kommissionen, parlamentet och rådet avseende regelförbättring. Rådet och parlamentet ska enligt avtalet också göra konsekvensanalyser av väsentliga ändringar till det ursprungliga förslaget.

Parlamentets utredningstjänst (European Parliamentary Research Service, EPRS) har en konsekvensanalysenhet som granskar kommissionens konsekvensanalyser och erbjuder parlamentets utskott att göra konsekvensanalyser av väsentliga ändringar till kommissionens förslag.

Hittills har inga konsekvensanalyser utförts av rådet beträffande förslag på väsentliga ändringar från rådet.

NNR arbetar aktivt med att driva på utvecklingen av EU:s arbete med regelförbättring och med att bidra med konkreta förbättringar av EU-lagstiftningen och processerna kring denna. I NNRs agenda för EU:s regelförbättringsarbete 2019-2024 presenterar NNR sina synpunkter på EU:s arbete med regelförbättring och lämnar förslag på hur detta kan förbättras ytterligare.

NNR har också sammanställt och skickat in flera förslag på förbättringar av EU-lagstiftning och processen kring denna till Fit for Future platform, se Proposals for improvement and simplification of EU Legislation  and VAT: align VAT rules with the aim and purposes of Union insolvency law. NNR  lämnar också tillsammans med sina medlemmar synpunkter på ärenden och lagstiftningsinitiativ som ingår i plattformens årliga arbetsprogram och tas upp för diskussion och yttrande från plattformen.

Ett femtiotal förslag på förbättringar av EU-lagstiftning har skickades in av NNR till den tidigare plattformen REFIT platform. Förslagen sammanställdes och skickades in till REFIT plattformen av NNR för sina medlemmars räkning vid fyra olika tillfällen mellan 2015 till 2018 och har även hanterats av denna.

Förslagen finner ni på följande länkar:

Proposals for improvements of EU legislation
Agriculture – Three new proposals for improvements of EU-legislation
Seven proposals for improvement of EU legislation
EU VAT proposal

Mer information om kommissionens arbete med regelförbättring inkl. ovan nämnda delar finns här.

Dela den här sidan