Föreningens stadgar

§ 1
Näringslivets Regelnämnd är en ideell förening. Dess ändamål är att försöka begränsa och förenkla myndigheternas uppgiftskrav på företagen samt att verka för att de myndighetsregler som berör företag är få, enkla och stabila.

För dessa ändamål har föreningen särskilt;
– att sammansluta näringslivsorganisationer vars medlemmar berörs av myndigheternas uppgiftsinsamlingar eller regelgivning – att samråda med myndigheter om allmänna uppgiftsinsamlingars syfte, utförande, innehåll och omfattning avseende insamlingar från företag för statistik, planering, beskattning, uppbörd, tillsyn, tillståndsprövning eller annat ändamål.
– att samordna näringslivets granskning av de problem- och konsekvens- utredningar som myndigheterna ska företa innan de beslutar nya regler.
– att verka för att informationssystem baserade på företagsdata är så rationellt uppbyggda att informationsförsörjningen i samhället tryggas utan att onödigt belasta företagen.

Delar av föreningens verksamhet kan utövas av föreningens servicebolag Näringslivets Regelnämnd NNR AB för medlemmarna. Medlemmarna ska för bolagets förpliktelser gentemot medlemmarna betala en serviceavgift till bolaget. Jfr. § 12.

§ 2 Medlemskap
Som medlem antas näringslivsorganisation. Även annan som anses företräda företagen får antas som medlem.
Organisation som beviljas medlemskap under året, mellan stämmorna, har rätt att ha en representant adjungerad på styrelsemöten.

§ 3 Antagande av medlem
Ansökan om inträde i föreningen behandlas och avgörs av styrelsen.

§ 4 Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 5 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av föreningens ordförande och minst sex andra ledamöter. Stämman fastställer årligen antalet ledamöter.
För ordinarie ledamot utses personlig suppleant.
Styrelsen sammansättning ska vara sådan att den väsentligen representerar de olika kategorier av företag som finns.
Ordföranden, ledamöter och suppleanter utses varje år av ordinarie stämma. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

§ 6 Styrelsens uppgift
Det åligger styrelsen;
– att övervaka att föreningens löpande verksamhet överensstämmer med stadgarna
– att lämna verkställande direktören riktlinjer för den löpande verksamheten
– att årligen fastställa budget för verksamheten
– att antaga och entlediga verkställande direktören.

§ 7 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse ska även utfärdas, om det påkallas av minst tre ledamöter av styrelsen.

Suppleanterna i styrelsen ska underrättas om styrelsesammanträdena vid vilka de har rätt att närvara och yttra sig. Om ordinarie ledamot är närvarande får dock suppleanten inte delta i besluten.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 8 Stämma
Ordinarie stämma ska hållas före juni månads utgång.

Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl därtill, när det skriftligen begärs av minst två medlemmar eller föreningens revisor. Den som begär extra stämma ska samtidigt ange ändamålet med stämman.

§ 9 Ärenden vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma
1. Val av stämmoordförande.
2. Justering av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för föregående års förvaltning.
7. Styrelsens plan för budgetramar för de kommande två åren.
8. Fastställande av budgetram samt serviceavgifter för nästkommande kalenderår.
9. Val av ordförande för föreningen.
10. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen.
11. Val av övriga styrelseledamöter och personliga suppleanter
12. Val av revisorer.
13. Val av valberedning.

Kallelse till ordinarie stämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom brev som sänds med post. Kallelse till extra stämma ska ske senast två veckor före stämman genom brev som sänds med post.

Kallelsen ska ange tid och ort för sammanträdet liksom förslag till dagordning.

§ 10 Förvaltningsberättelse
För varje kalenderår ska styrelsen avge förvaltningsberättelse med räkenskapshandlingar. Denna ska lämnas till revisorerna för granskning senast den 1 april påföljande år.

§ 11 Revision
Föreningen ska ha minst en av föreningsstämman utsedd revisor, och om denne inte är ett revisionsbolag, en revisorssuppleant.

Senast den 1 maj ska revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna berättelse om denna till styrelsen.

§ 12 Avgifter
Medlem är skyldig att till föreningen betala en årlig medlemsavgift.
Vidare ska varje medlem betala en serviceavgift för tjänster som utförs av Näringslivets Regelnämnd NNR AB. Medlemsavgift och serviceavgift ska beslutas vid ordinarie stämma i föreningen. Avgifter vid inträde under året ska fastställas av styrelsen.

Medlemsavgift och serviceavgift ska betalas senast i januari månad.

§ 13 Upphörande av medlemskap
Anmälan om utträde ur föreningen ska ske året före det kalenderår vid vars slut utträde sker. För det kalenderår vid vars slut medlemskapet upphör ska medlemmen betala den serviceavgift och medlemsavgift som beslutats för kalenderåret eller de avgifter som gällde för föregående kalenderår om dessa är lägre.

§ 14 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar eller för föreningens upplösning krävs, att beslut därom antingen fattas på två på varandra följande stämmor, den senare minst två veckor efter den förra, eller att beslutet biträds av samtliga medlemmar.

§ 15 Likvidation
Om upplösning av föreningen beslutas ska vad som återstår av dess tillgångar efter betalning av skulderna fördelas med hänsyn till serviceavgiftens storlek mellan dem som vid tiden för upplösningen är medlemmar i föreningen.

______________
Antagna på stämman 2012-05-25
Uppdatering av firman har skett per 2017-08-15

Dela den här sidan