Skip to content

Föreningens stadgar

§ 1
Näringslivets Regelnämnd är en ideell förening. Dess ändamål är att verka för effektiva och mindre kostsamma regelverk för företag, sänkta regelkostnader samt ett relevant uppgiftslämnande och en minskad uppgiftslämnarbörda för företag.

För dessa ändamål har föreningen särskilt;
– att sammansluta näringslivsorganisationer vars medlemmar berörs av regelgivning och uppgiftsinsamling
– att koordinera, utveckla och bevaka regelförbättringsarbetet på nationell nivå, EU-nivå och internationell nivå
– att ta initiativ till dialoger med riksdag, regering, kommunföreträdare och myndigheter, liksom med EU och andra internationella organisationer
– att bedriva utvecklingsprojekt för effektiva regler och en effektiv regeltillämpning
– att samordna och granska problem- och konsekvensutredningar inför beslut om nya eller förändrade regler som berör företag
– att bevaka företagens uppgiftslämnande samt genomföra författningsenliga samråd med staten beträffande uppgiftsinsamlingar
– att bedriva annan verksamhet förenligt med ovanstående.

Delar av föreningens verksamhet kan utövas av föreningens servicebolag Näringslivets Regelnämnd NNR AB för medlemmarna. Medlemmarna ska för servicebolagets åtaganden gentemot medlemmarna betala en serviceavgift till servicebolaget. Jfr. § 12.

§ 2 Medlemskap
Som medlem antas näringslivsorganisation. Även annan som anses företräda företagen får antas som medlem. Organisation som beviljas medlemskap under året, mellan stämmorna, kan erbjudas att ha en representant adjungerad på styrelsemöten.

§ 3 Antagande av medlem
Ansökan om inträde i föreningen behandlas och avgörs av styrelsen.

§ 4 Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 5 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av föreningens ordförande och minst sex andra ledamöter. Stämman fastställer årligen antalet ledamöter.
För ordinarie ledamot utses personlig suppleant.
Styrelsens sammansättning ska vara sådan att den väsentligen representerar de olika kategorier av företag som finns bland NNRs medlemmar.
Ordföranden, ledamöter och suppleanter utses varje år av ordinarie stämma. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

§ 6 Styrelsens uppgift
Det åligger styrelsen;
– att övervaka att föreningens löpande verksamhet överensstämmer med stadgarna
– att lämna verkställande direktören riktlinjer för den löpande verksamheten
– att årligen fastställa budget för verksamheten
– att antaga och entlediga verkställande direktören.

Styrelsen har möjlighet att vid behov utse ett arbetsutskott, för exempelvis hantering av personalfrågor.

§ 7 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse ska även utfärdas, om det påkallas av minst tre ledamöter av styrelsen.
Suppleanterna i styrelsen ska underrättas om styrelsesammanträdena vid vilka de har rätt att närvara och yttra sig. Om ordinarie ledamot är närvarande får dock suppleanten inte delta i besluten.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 8 Stämma
Ordinarie stämma ska hållas före juni månads utgång.

Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl därtill, när det skriftligen begärs av minst två medlemmar eller föreningens revisor. Den som begär extra stämma ska samtidigt ange ändamålet med stämman.

§ 9 Ärenden vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma
1. Val av stämmoordförande.
2. Justering av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse.
6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för föregående års förvaltning.
9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
10. Fastställande av serviceavgifter i Näringslivets Regelnämnd NNR AB, för nästkommande kalenderår.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av ordförande för föreningen.
13. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen.
14. Val av övriga styrelseledamöter och personliga suppleanter.
15. Val av revisorer.
16. Val av valberedning.
17. Andra ärenden som föreningsstämman ska behandla enligt lag eller stadgarna.

Kallelse till ordinarie stämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra stämma ska ske senast två veckor före stämman. Kallelse sker genom post, alternativt med e-post eller därmed jämförbara elektroniska hjälpmedel.

Kallelsen ska ange tid och ort för sammanträdet liksom förslag till dagordning.

Medlem kan på föreningsstämma företrädas genom ombud, efter uppvisande av fullmakt. Ombud kan företräda maximalt tre medlemmar vid samma föreningsstämma.

§ 10 Förvaltningsberättelse
För varje kalenderår ska styrelsen avge förvaltningsberättelse med räkenskapshandlingar. Denna ska lämnas till revisorerna för granskning senast den 1 april påföljande år.

§ 11 Revision
Föreningen ska ha minst en av föreningsstämman utsedd revisor, och om denne inte är ett revisionsbolag, en revisorssuppleant.

Senast den 1 maj ska revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna berättelse om denna till styrelsen.

§ 12 Avgifter
Medlem är skyldig att till föreningen betala en årlig medlemsavgift. Vidare ska varje medlem betala en serviceavgift för tjänster som utför av Näringslivet Regelnämnd NNR AB. Medlemsavgift ska beslutas vid ordinarie stämma i föreningen. Serviceavgift för Näringslivets Regelnämnd NNR AB ska beslutas vid ordinarie stämma i föreningen. Medlemsavgift vid inträde under året ska fastställas av styrelsen för föreningen. Serviceavgift vid inträde under året ska fastställas av styrelsen för servicebolaget.

Medlemsavgift och serviceavgift ska betalas senast i januari månad.

§ 13 Upphörande av medlemskap
Anmälan om utträde ur föreningen ska ske året före det kalenderår vid vars slut utträde sker. För det kalenderår vid vars slut medlemskapet upphör ska medlemmen betala den medlemsavgift och serviceavgift som beslutats för kalenderåret eller de avgifter som gällde för föregående kalenderår om dessa är lägre.

§ 14 Stadgeändring
Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om minst två tredjedelar av de röstande vid föreningsstämma har röstat för det.

§ 15 Likvidation
För beslut om föreningens upplösning krävs att beslut därom antingen fattas på två på varandra följande stämmor med två tredjedelars majoritet, den senare minst två veckor efter den förra, eller att beslutet biträds av samtliga medlemmar.

Om upplösning av föreningen beslutas ska vad som återstår av dess tillgångar efter betalning av skulderna fördelas med hänsyn till serviceavgiftens storlek mellan dem som vid tiden för upplösningen är medlemmar i föreningen.

______________
Antagna på stämman 2012-05-25
Uppdatering av firman har skett per 2017-08-15
Uppdatering har antagits på föreningsstämman 2020-05-13
Uppdatering har antagits på föreningsstämman 2023-05-24

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen