NNRs mål

NNRs mål

 • Effektiva företagsregler.
 • Mindre kostsamma företagsregler.
 • Ett minskat och effektivt uppgiftslämnande.

NNR verkar för:

 • att företagens prioriterade regelförbättringsförslag genomförs i Sverige och EU,
 • att kvaliteten på konsekvensutredningarna vid införandet av nya regelverk ökar,
 • att de regleringsalternativ som är minst kostsamma för företagen och samtidigt uppfyller syftet med regelverket väljs,
 • att konsekvenser och effekter för företagen tydligt redovisas i de fall svenska regler går utöver av vad som krävs vid ett genomförandet av EU-rätt i svensk lagstiftning,
 • en effektiv regeltillämpning inom staten och kommunerna,
 • en effektiv styrning av statsförvaltningen,
 • att begränsa och underlätta företagens uppgiftslämnande samt att en väg in för företagens uppgiftslämnande införs.

NNR försöker nå målen genom:

 • att besvara remisser och granska så att regler analyseras och att konsekvensanalyser presenteras,
 • att hålla nära kontakt med regeringen, riksdagen, de politiska partierna, myndigheter, Regelrådet, Tillväxtverket, SCB, Bolagsverket m.fl. liksom med EUs institutioner och OECD,
 • att till beslutsfattare förmedla den unika expertkunskap i olika frågor som medlemmarna och NNR besitter,
 • att informera och genomföra egna utvecklingsprojekt,
 • att samråda med myndigheterna innan de lägger nytt uppgiftslämnande på företagen.
Dela den här sidan