Skip to content

NNRs mål

NNRs mål:

 • Ett effektivt om mindre kostsamt regelverk för företag.
 • Sänkta regelkostnader för företag.
 • Ett relevant uppgiftslämnande.
 • Minskad uppgiftslämnarbörda för företag.

NNR verkar för:

 • En sammanhållen process för regelförbättringsarbetet i Sverige med tydliga politiskt ansvar och ledarskap.
 • Tydliga och mätbara mål för regelförbättringsarbetet i Sverige.
 • Att företagens prioriterade regelförbättringsförslag genomförs i Sverige och EU.
 • Att riksdag, regering och myndigheter systematiskt utvärderar sina regelverk med avseende på bl a kostnadseffektivitet, syftet och måluppfyllelse.
 • Att kvaliteten på konsekvensutredningarna vid införandet av nya regelverk ökar.
 • Att de regleringsalternativ som är minst kostsamma för företagen och samtidigt uppfyller syftet med regelverket väljs.
 • Att EU-direktiv genomförs i svensk lagstiftning på ett sätt som inte försämrar företagens konkurrenskraft.
 • Att utgångspunkten bör vara att EU-direktiv ska införas på miniminivå i den nationella lagstiftningen.
 • Att konsekvenser och effekter för företagen redovisas i de fall svenska regler går utöver av vad som krävs vid ett genomförandet av EU-rätt i svensk lagstiftning.
 • En effektiv och enhetlig regeltillämpning av myndigheter, länsstyrelser och kommuner.
 • En effektiv styrning av statsförvaltningen.
 • Att begränsa och underlätta företagens uppgiftslämnande samt att en väg in för företagens uppgiftslämnande införs.

NNR försöker nå målen genom:

 • Att föra dialog med och engagera riksdag, regering, politiska partier, myndigheter, länsstyrelser och kommuner liksom EUs institutioner och OECD.
 • Att till beslutsfattare förmedla den unika expertkunskap i olika frågor som NNR och medlemmarna besitter.
 • Att informera och genomföra egna utvecklingsprojekt.
 • Att bevaka och informera om viktiga regelförbättringsfrågor och problemställningar till såväl intressenter som medlemmar.
 • Att bevaka och besvara remisser samt granska så att regler analyseras och konsekvensanalyser presenteras.
Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen