Skip to content

Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige

NNR har tillsammans med sina medlemmar skapat en databas med en stor mängd regelförbättringsförslag inom ett antal olika regelområden. Förslagen, som till sin karaktär är konkreta och lätta att förstå, syftar till att ge näringslivets prioriteringar till riksdagens och regeringens löpande arbete med regelförbättring. Många av förslagen innebär konkreta förenklingar för företagen, andra handlar om att stärka företagens konkurrenskraft exempelvis genom förändringar av skatter, medan några uppmärksammar viktiga problemområden som behöver utredas. Ett genomförande av förslagen skulle påverka bl.a. företagens verksamhet i form av tidsbesparing, kostnadssänkning, ökad investeringsbenägenhet och/eller minskad osäkerhet.

Information

I anslutning till de flesta av förslagen presenteras en översiktlig bedömning av i vilken omfattning företagen skulle gynnas vid ett genomförande, exempelvis genom en uppskattning av antalet företag som skulle beröras eller antalet ärenden som skulle förenklas. Förslagen sorteras över tid efter om de genomförts, genomförts delvis eller ej ännu genomförts.

Genomförda förslag
Ej ännu genomförda förslag

Arbetsmarknad

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen