Skip to content

Regeltillämpning

Företagsklimatet i Sverige skapas av många olika faktorer; kundernas efterfrågan och konkurrensen från inhemska och utländska kommersiella aktörer är viktiga delar, men är svåra att påverka. En del i företagsklimatet som kan påverkas utgörs av tillämpningen av de olika regelverk som styr företagens verksamhet.

Regelverken fastställs på nationell nivå av riksdagen, regeringen och av myndigheterna. För att upprätthålla och stärka ett gott svenskt företagsklimat, tillväxt och konkurrenskraft, ska regelverken i sig vara så tydliga och kostnadseffektiva som möjligt samt tillämpningen av dem vara förutsägbar och rättssäker.

Tolkningen och tillämpningen av regelverken är något som tillsynsmyndigheter, som kommuner och länsstyrelser, faktiskt kan påverka. Det som företagen bl.a. efterfrågar när det gäller ett regelverk är att det ska vara förutsägbart och skapa lika förutsättningar för företagen i hela Sverige. NNR har genom åren fått signaler från företagen om att man inte alltid känner igen sig i hur regelverken tillämpas från en kommun eller länsstyrelse till en annan.

Många regelverk som styr företagens verksamheter tillämpas av kommunerna och länsstyrelserna. Vid tillämpning krävs ett visst mått av tolkning av regelverken, dels från kommunens/länsstyrelsens sida, dels på ett övergripande plan och dels från den individuelle handläggarens sida när det gäller detaljer. Även det mest tydliga och kostnadseffektiva regelverk behöver tolkas, det finns inget regelverk som kan vara så detaljerat att tolkning/tillämpning blir överflödigt.

Osäkerhet om ett regelverks tillämpning är ett problem för en företagare då den behöver ha ett gott förtroende för sin kunskap inom det område där den är verksam. Företagares upplevelse av att inte kunna lita på sina erfarenhetsmässiga kunskaper om regelverk har föranlett NNR att undersöka om det finns fog för dessa upplevelse.

NNR har gjort flera enkätundersökningar på olika kommunala myndighetsområden med början år 2010 liksom en granskning av länsstyrelsernas regeltillämpning inom fem områden. Mer information om dessa undersökningar samt NNRs rekommendationer till kommunerna och länsstyrelserna finns på www.kommungranskning.se  samt på NNRs-Lansgranskning-2019.pdf .

NNRs rekommendationer i korthet:

Med anledning av resultat Kommungranskning 2020 och Länsgranskning 2019 rekommenderar NNR kommunerna och länsstyrelserna angående myndighetsutövning i allmänhet:

 1. Myndigheternas hemsidor ska innehålla eller hänvisa till tydlig och lättillgänglig information om regler, krav och avgifter som gäller för företagens olika verksamheter.
 2. Myndigheterna behöver stärka dialogen mellan näringslivsenheten och övriga förvaltningar för att öka förståelsen för företagens kommersiella villkor.
 3. Myndigheterna ska samordna sin handläggning av ärenden som kräver olika tillstånd.
 4. Alla myndigheter ska ha en servicegaranti för sin myndighetsutövning.
 5. Ett företag ska kunna följa sina ärenden hos myndigheterna på nätet.
 6. Samsynsarbetet behöver stärkas och fokusera på det som ger störst nytta för enhetligheten i regeltillämpningen gentemot företagen
 7. Föreskrivande myndigheter, kommuner och länsstyrelser bör löpande utvärdera hur regelverken påverkar myndigheternas regeltillämpning och i sin tur dess effekter på företagen.

Myndighetsutövning mer specifikt för Bygglov, Miljöfarlig verksamhet, Serveringstillstånd och Livsmedelskontroll:

 1. Myndigheter ska tydligt redovisa vilka faktorer som tagits med när man räknat fram avgiftsnivåer och olika typer av klassningar för aktuella företagsverksamheter.
 2. Myndigheters avgifter bör ha en tydligare koppling till dess motprestation gentemot det enskilda företaget.
 3. Myndigheternas kontrollverksamhet bör inriktas på dialog med verksamhetsutövarna, för att på effektivast möjliga sätt uppnå målet med verksamheten.
 4. Myndigheterna behöver se till att främjandeaspekten tas hänsyn till vid handläggning och beslut i samtliga ärenden som berör företag
 5. En myndighet bör ta maximalt tre veckor på sig att fatta beslut om olika typer av tillstånd, från det att ärendet är komplett.
 6. I kommuners åtagande att främja det lokala näringslivet bör bl.a. ingå att underlätta erhållandet av bygglov.
Dela den här sidan