Skip to content

104 regelförbättringsförslag för ökad konkurrenskraft

Näringslivets Regelnämnd NNR och dess medlemmar har tagit fram 104 regelförbättringsförslag inom 23 olika regelområden. Förslagen skulle, om de genomförs, bidra mycket positivt till företagens, och därmed landets, tillväxt och konkurrenskraft.

Tydliga, välfungerade och kostnadseffektiva regelverk för företagande är viktigt för att näringslivet ska kunna utvecklas och bli konkurrenskraftigt och därmed skapa tillväxt för samhället. Regelverken får därför inte bidra till en obalans som blir en nackdel för svenska företag i relation till omvärlden. Frågan om företagens regelbörda är tveklöst viktig för samhället.

Vilka regelverk behöver enligt svenska företag förändras, förenklas och förbättras? Som svar på denna fråga har NNR tillsammans med sina medlemmar tagit fram 104 regelförbättringsförslag inom 23 olika regelområden. Läs dem här.

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen