Förenklingar i SINK-beskattningen

Presenteras av Svenska Bankföreningen

SINK betyder ”särskild inkomstskatt för utomlands bosatta” och innebär att personer som är anställda av ett svenskt bolags utländska filial även ska betala skatt i Sverige i fall allt eller delar av arbetet utförs i Sverige. Reglerna är krångliga och kräver en hel del administration. De är inte heller skatteneutrala; anställda i ett utländskt dotterbolag som jobbar i Sverige mindre än 183 dagar på ett år ska däremot inte beskattas i Sverige.

Till exempel så kan det vara väldigt arbetsamt och krångligt att hantera att en utlandsanställd i filial kommer några dagar till Sverige på en utbildning. Dessa krav står knappast i rimlig proportion till de skatteintäkter som Sverige får.

Ett annat exempel är att man måste lämna in samordningsnummer och SINK till Skatteverket även för en person som enbart arbetat en enda dag i Sverige under helt år. Men Skatteverket hinner inte alltid få fram samordningsnumret i tid, vilket medför att beslutet om SNIK försenas och arbetsgivarens skattedeklaration måste justeras i efterhand för att redovisa och betala denna SINK-skatt.

Att följa regelverket med nuvarande utformning är alltså både kostnadskrävande och administrativt tungt – speciellt för ett bolag med flera utlandsfilialer. Eller ”mycket skrik för lite ull”, som det heter.

Så vad föreslår vi? Jo, varför inte låta bli att SINK-beskatta en person anställd i utländsk filial som arbetar i Sverige mindre är 72 dagar under ett år? Det skulle minska företagens administrativa börda rejält och dessutom knappast påverka storleken på Sveriges skatteintäkter negativt. Kanske till och med så kan skatteintäkterna ökas genom att fler filialanställda reser till och vistas i Sverige under längre tid, vilket bland annat genererar momsintäkter.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Förenklingar i SINK-beskattningen” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 15 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan