Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning – komplettering till förslaget till allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning

Remissvar: nya bestämmelser årsbokslut

Läs mer