Dubbel effekt genom en EU överenskommelse om sänkta regelkostnader för företag

Näringslivets Regelnämnd, NNR välkomnar Europeiska rådets slutsatser i förra veckan, där de enats om kraftfulla åtgärder på EU-nivå för att stimulera tillväxten. Åtgärderna går ut på att stärka den inre marknaden, minska företagens totala regelbörda och främja handel.

Stats- och regeringscheferna slår på toppmötet fast att den totala regelbördan för företagen bör minskas på såväl Europanivå som nationell nivå. Detta får följdverkningar på det svenska nationella regelförenklingsarbetet. Arbetet kommer att breddas så att samtliga regelbördor och inte bara de administrativa minskas. När regeringen når effekt i detta arbete innebär det att även regelkostnader för investeringar, skatter och avgifter kommer att sänkas.

Denna överenskommelse ger dubbel effekt för svenska företag, dels för att hälften av alla nya regler och kostnaderna härstammar från EU och dels för att svenska nationella regelarbetet breddas.

Vidare anger slutsatserna att EU-kommissionen ska lämna förslag före sommaren samt att det även inkluderar förslag där mikroföretag, upp till 10 anställda, undantas från vissa regleringar, oklart vilka.

NNRs kommer att följa detta arbetet mycket nära och självklart bidra med förslag och hjälp för att EU och regeringen ska nå sina mål.

En hel del svar går att finna i NNR Regelagenda 2010, ”förändring av regler – en növändighet för fler och växande företag 2011-2014”, samt hos NNRs medlemmar.

Se www.nnr.se, se rådsslutsaterna

Dela den här sidan