Exempel på överimplementering (goldplating) inom arbetsmiljöområdet

Näringslivets Regelnämnd har sammanställt ytterligare ett exempel på överimplementering med stora konsekvenser för näringslivet och där konsekvenserna inte har utretts. Det aktuella exemplet handlar om det nationella särkrav på utblick som paragraf 9 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2009:2) om arbetsplatsens utformning möjliggör. I exemplet uppmärksammas också den Väglednings PM som finns för tillsyn av föreskrifterna som förmedlar en sträng tolkning generellt av föreskrifterna vilket medför stora kostnader för berörda företag om denna tolkning följs. Utöver detta föreslås i en förstudie som Arbetsmiljöverket gjort av AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning att Väglednings PM:ets strängare krav också ska bli utgångspunkt för den revidering av föreskrifterna som är planerad.

Exemplet samt övriga exempel på överimplementering finns här.

Dela den här sidan