Kommunernas avgiftsmodell för livsmedelskontroll brister i legitimitet och begriplighet

Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat avgiftsfinansieringen av livsmedelskontrollen. I en nyligen släppt granskningsrapport framkommer att den avgiftsmodell som kommunerna använder sig av brister i såväl legitimitet som begriplighet. Kopplingen mellan riskklassningen som ska styra antalet kontrolltimmar hos företagen och faktiskt utförda kontrolltimmar är otydlig. Vidare förekommer stora variationer mellan kommunerna när det gäller taxornas storlek och hur riskklassificeringen görs.

– Statskontorets resultat bekräftar det vi redan vet bl a från vår egen undersökning av kommunernas avgifter och riskklassning från 2012. Det är dock bra att det nu uppmärksammas av regeringens egen utrednings-
myndighet säger Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR.

– Statskontorets förslag om att möjliggöra att ta ut avgifter efter genomförd kontroll är något som vi välkomnar och som vi efterfrågat länge. Det blir då tydligare vad företagen betalar för och kommunerna blir tvungna att bättre planera sina kontroller, avslutar Andrea Femrell.

Läs Statskontorets rapport här.

Dela den här sidan