Pressmeddelande: En av Sveriges största kommunundersökningar har uppdaterats

Näringslivets Regelnämnd, NNRs, kommunenkät med unika jämförelser mellan kommunernas handläggningstider, servicegarantier och avgifter gentemot företag har uppdaterats. Så många som 280 av landets 290 kommuner har nu svarat på någon del av enkäten för områdena serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet, bygglov och företagslotsar. Resultatet visar entydigt på mycket stora skillnader mellan kommunerna trots att regelverket är detsamma.

I samband med att enkäten presenterades första gången i april i år började NNR tillsammans med Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF och Handelskamrarna genomföra länsvisa kommunbesök i Sverige och föra samtal med kommuner och företagare. Totalt deltog ca 120 kommuner i aktiviteterna och över 300 kommunalråd, förvaltningschefer, näringslivschefer och tjänstemän närvarade.

– Det finns en stor förbättringspotential hos många kommuner när det gäller handläggningstider och service gentemot företagen. Självklart respekterar företagen smärre olikheter mellan kommunerna men för stora olikheter blir tillväxthämmande säger Andrea Femrell, sakkunnig på Näringslivets Regelnämnd, NNR, och projektledare för Regelförenkling på kommunal nivå.

Den första delen inom projektet Regelförenkling på kommunal nivå avslutas i och med NNRs undersökning, men det planeras för en uppföljning. Uppföljningen kommer dels att följa upp kommunernas arbete för de undersökta områdena och dels att rikta in sig på nya kommunala tillsynsområden. En annan del i det nya projektet blir att lyfta fram goda exempel på effektiva kommuner vad avser handläggning samt sådana kommuner som prioriterar bemötande till företag som en viktig del i sin verksamhet.

– Kommunerna måste ta krafttag och arbeta aktivt med att sänka handläggningstider, förbättra servicen och förklara vad det är företagen betalar för. Genom att följa upp undersökningen och lyfta fram de kommuner som gått före hoppas vi kunna göra det möjligt för kommunerna att bli bättre säger Andrea Femrell.

Sök efter din kommun och jämför med övriga. Läs mer om NNRs kommunundersökning och gå till kommundatabasen här. På Kommungranskning 2010-2011 finns ett mer heltäckande material att ta del av.

För mer information, kontakta
Andrea Femrell, NNR, projektledare
andrea.femrell@nnr.se, 08-762 70 97

Dela den här sidan