NNR Nyheter 3 2015

EU går om Sverige

Tidigare betraktades Sverige inom EU som ett av länderna i framkant när det gällde regelförbättring för företag.  Såväl myndighetsföreträdare som vi från näringslivet efterfrågades när det gällde vårt arbete och vår syn på konsekvensutredningar, förbättringar av befintliga regelverk, tillämpnings- och effektivitetsfrågor. Sverige var också aktivt i det gemensamma EU-arbetet för dessa områden.

Vad som nu har hänt är att EU på punkt efter punkt går längre i sina ambitioner jämfört med Sverige när det gäller att förbättra och effektivisera regelverken och minska onödigt krångel. Som exempel kan nämnas Kommissionens uttalade mål om ett starkt oberoende regelråd med krav på att motivera ev. åtgärder som inte är belysta i en konsekvensutredning. Vidare den digra översynen av befintlig och föreslagen lagstiftning (REFIT) som innebär krångel för företagen, i synnerhet för de små och medelstora.

Viktiga länder såsom Storbritannien, Tyskland och Nederländerna har alla vidtagit åtgärder, till viss del med olika inriktning men med det gemensamma målet att förbättra företagsklimatet, genom att etablera goda strukturer för effektiva regelverk och minska regelbördan på viktiga områden för företagen.

I Sverige står vi nu still och stampar. Regelförbättring (eller regelförenkling) nämns inte längre av regeringen och vi har ännu inte sett några nya konkreta målsättningar, förslag eller viljeinriktningar som skulle kunna leda till ett effektivare regelverk för företagen.

Vill Sverige vara med i matchen så är det hög tid att rycka upp sig. Annars riskerar vi att ligga i den långsamma filen under lång tid och se våra konkurrentländer dra ifrån.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd, NNR

 


EU-kommissionen presenterar sitt regelförbättringspaket 2015

Den 19 maj publicerade EU-kommissionen med vice president Frans Timmermans som avsändare sitt regelförbättringspaket 2015 "Better Regulation Package". Bland förslagen som läggs fram finns högre krav på att konsekvensutredningar görs för nya förslag och på kvaliteten på beslutsunderlag.

– NNR är positiv till EU-kommissionens regelförbättringspaket och välkomnar flera av initiativen som presenteras. Dessa kommer att vara viktiga för att EUs regelgivningsprocess ska resultera i mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva regler, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Läs mer här.

 


NNR välkomnar nya medarbetare!


Under augusti månad börjar August Liljeqvist och Christina Fors på NNR som sakkunniga. August är jurist, 45 år gammal och kommer närmast från Privattandläkarna. Christina Fors är nationalekonom, 46 år, och kommer från en tjänst som samordnare för Regelrådet på Tillväxtverket. NNR hälsar August och Christina varmt välkomna och ser fram emot att de börjar hos oss.

NNRs seminarium: Myndigheterna behöver effektiva verktyg om de ska lyckas i sitt regelförenklingsarbete

NNRs VD Andrea Femrell ledde seminariet "Vilka verktyg behöver myndigheterna för att lyckas i sitt regelförbättringsarbete för företagen?" den 8 maj på World Trade Center i Stockholm. 60 personer hade samlats för att lyssna på tre generaldirektörer som berättade om sina myndigheters regelförbättringsarbete och vilka verktyg de önskade sig för att kunna bli mer effektiva.

NNR presenterade en studie av myndigheternas regleringsbrev och instruktioner samt de skyldigheter och uppdrag de har däri avseende regelförbättring, uppföljning och bedömning av effektiva åtgärder. Det hela kommenterades av forskare och ansvariga politiker.

Läs mer om seminariet här.

 


Du har väl inte missat företagarserien på Regelbloggen?

Under våren har NNR startat en serie på sin Regelblogg där företagare och andra beskriver sin bild av hur regelkrångel och behovet av regelförbättring ständigt finns närvarande i deras vardag.

Det senaste bidraget kommer från Maud Spencer som är VD på Svalson AB och dessförinnan finns bl a Sebastian Scheiman som är jurist på Centrum för rättvisa, Annika Bergman som är lantbruksföretagare och delägare i Elgesta Förvaltning AB, Christina Wahlström, grundare av Mama Mia, Nordens största företag inom mödravård och Anita Roll som är VD och ägare av IT-företaget QTEMA.

 


Intervjuserie med partiernas talespersoner för näringspolitik och regelförbättring

NNR har intervjuat samtliga partiers talespersoner för regelförbättring när det gäller deras syn på regelförbättringsarbetet och konkreta förslag från näringslivet. Svaren kommer att publiceras på NNRs hemsida under sommaren och hösten. Håll utkik på www.nnr.se.

 


Karin Atthoff Sandström slutar på NNR

Karin Atthoff Sandström slutar sin tjänst som sakkunnig på NNR den 14 augusti. Karin har sedan hon började på NNR 2008 ansvarat för NNRs internationella arbete, vari EU-arbetet varit en stor del. NNR har genom Karins arbete och kompetens kunnat påverka den europeiska regelförbättringsagendan på ett för medlemmarna och företagen positivt sätt. NNR lyckönskar Karin i sin nya tjänst som ansvarig för inremarknadsfrågor på Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel.

Dela den här sidan