NNR på Förenklingsforum 2016

Tisdagen 15 mars anordnade Näringsdepartementet och Tillväxtverket Förenklingsforum på Quality Hotel Globe i Stockholm. Temat för årets förenklingsforum var digitalisering – en möjlighet att förenkla för företagen. Drygt hundra deltagare med företrädare från myndigheter, kommuner, regeringskansliet och vissa företagarorganisationer deltog.

Forumet genomfördes i form av olika temadiskussioner om nyttan med digitaliseringen, framtidsperspektiv, möjligheter och utmaningar liksom redogörelser för konkreta samarbetsprojekt; serveringstillstånd och digitalisering samt företagens inrapportering av uppgifter till Skatteverket.

NNRs VD Andrea Femrell deltog i en panel tillsammans med Tillväxtverket, SKL och Näringsdepartementet. Temat var hur man vill att offentlig förvaltning ska använda digitalisering för att förenkla vardagen och kontakten med myndigheterna för företagen till 2020. Andrea Femrell framförde att om digitaliseringen ska kunna bli ett förenklingsverktyg, så krävs det att vissa underliggande horisontella förutsättningar förändras. Dessa är bl a att lagstiftning som berör sekretess och registerförfattningar förändras, liksom att avgiftssystem och teknik anpassas så att utbytbarheten av information kan öka.

Andrea förde fram fem punkter som näringslivet önskar genomförs till 2020. Dessa är:

1) En företagare ska kunna följa sina ärenden hos myndigheter och kommuner på nätet.

2) Uppgifter som olika myndigheter behöver för samma ändamål/i samma syfte – och som handlar om företag – ska kunna utbytas och återanvändas mellan dem digitalt utan att de behöver hämtas från företagen.

3) Det finns en fungerande portal som används för allt uppgiftslämnande

4) Gemensamma och kompatibla inloggningssätt så att flera olika tekniska system inte krävs för inloggning och användning (s.k. single sign on)

5) Ombud för juridiska personer/företag ska kunna hämta och lämna uppgifter elektroniskt åt företagen

Näringsminister Mikael Damberg deltog inledningsvis i forumet. Han konstaterade i att Sverige ska vara digitalt, transparent och innovationsfrämjande för ett enklare och mer konkurrenskraftigt företagande.

Damberg gick igenom regeringens övergripande mål avseende regelförbättring och sade att företagens kontakt med myndigheterna ska ge ett mervärde i sig, annars bör kontakten vara automatiserad. Vidare att det i digitaliseringsprocessen öppnas möjligheter att se över ändamålsenligheten av olika regler.

När det gäller regeringens arbete med att skapa ändamålsenliga regler tog ministern upp den dåliga kvaliteten på konsekvensutredningarna.


Vi måste kraftsamla för att göra något åt detta. Regelrådet har permanentats och uppdraget fokuserats. TvV ger råd och stöd. Vi vill ge fler utbildningsinsatser för att få upp kvaliteten eftersom vi nu vet vilka områden som är dåliga. Jag har väldigt höga förväntningar i år på arbetet, så att Regelrådets rapport blir en muntrare läsning.

Ministern hänvisade också till NNRs undersökning 2015 om att företagen upplever att det blivit krångligare att följa statliga regler och att reglerna hämmar tillväxten.

– Vi måste bli bättre och vända detta, var hans budskap, och hänvisade avslutningsvis till regeringens målbilder för 2020 som är:

• Minskade administrativa kostnader
• Färre företag upplever regler som tillväxthinder
• Enkla verktyg och minskat uppgiftslämnande och mer digitala processer
• Minskade handläggningstider och bättre service

Mer information och fullständigt program samt en inspelning av förenklingsforum finns att hämta på Tillväxtverkets hemsida här.

Dela den här sidan