Pressmeddelande: En regelförbättringsagenda för en ny mandatperiod i EU

Trots vissa initiativ från EU är regelbördan till följd av EU-regelverk fortfarande hög. Cirka femtio procent av alla regler företag måste följa härstammar från EU-regler. Regelförbättringsarbete på EU-nivå får alltså ett omedelbart avtryck i Sverige och för svenska företag. Därför är det viktigt att de nyvalda EU-parlamentarikerna och kommissionärerna tar ett krafttag för att sänka regelkostnaderna för företagen redan från början. Som hjälp presenterar nu Näringslivets Regelnämnd NNR en agenda för EU:s regelförbättringsarbete den kommande mandatperioden.

Företagen efterfrågar kostnadseffektiva och enkla regler, både avseende nationella och europeiska regelverk. Den inre marknaden, frihandeln och konkurrenskraften hämmas om regelverken är kostsamma och inte uppfyller sitt syfte. Det är därför viktigt att regelförbättring fortsätter att vara ett högt prioriterat område på EUs agenda.

– Viss utveckling har skett och bra initiativ har tagits, men tillräckliga framsteg har ännu inte gjorts. Till exempel måste alla EU:s institutioner följa de principer och verktyg för regelförbättring som finns på EU-nivå redan idag. Omfattningen av och kvaliteten på konsekvensanalyserna av nya och förändrade förslag måste bli bättre, i synnerhet hos parlamentet och rådet. Regelprocessen måste bli mer transparent och det behövs ambitiösa målsättningar för hur mycket regelkostnaderna ska minska. De nya parlamentarikerna och kommissionärerna har därmed en stor och viktig uppgift framför sig, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Flera undersökningar visar att företagens produktivitet och konkurrenskraft påverkas negativt av kostsamma regelverk. Överreglering betraktas av företagare som ett av de största hindren för tillväxt. I en tid av hård konkurrens, digitalisering och globalisering ökar betydelsen av ett effektivt och mindre kostsamt regelverk.

– Samråd med näringslivet om hur reglerna ska utformas måste ske tidigt och under hela regelgivningsprocessen. Det är företagarna som har erfarenhet av ineffektiva reglers negativa konsekvenser för verksamheten. Vi uppmanar därför de nyvalda parlamentarikerna att kontakta företagen och sätta sig in i hur reglerna påverkar dem, säger Christina Fors, sakkunnig på NNR och rapportförfattare.

Näringslivets Regelnämnd NNR presenterar i detta dokument sina synpunkter på EUs arbete med regelförbättring och lämnar förslag för hur detta kan förbättras ytterligare. NNR har aktivt deltagit i framtagande av den europeiska näringslivsorganisationen BusinessEuropes positionspapper som berör regelförbättring på EU-nivå. Flera förslag som presenteras i rapporten överensstämmer därför med de rekommendationer som BusinessEurope lämnat.

NNRs agenda för EUs regelförbättringsarbete finns här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR på 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se.

Christina Fors, sakkunnig Näringslivets Regelnämnd NNR på 070-305 70 95 eller christina.fors@nnr.se.

Dela den här sidan