Pressmeddelande: Negativt bokslut för regeringens mål om minskade regelkostnader

Regeringens mål om sänkta regelkostnader har misslyckats. Kostnaderna för företagen att hantera regler bara fortsätter att öka. Slutavstämningen visar att nya mål och stora insatser behövs för att vända trenden.

Tillväxtverket nar nyligen presenterat sin slutrapport om regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft åren 2013-2020. Den visar att företagens årliga administrativa kostnader ökat med fyra miljarder kr under tidsperioden, liksom att de årliga produktions- och investeringskostnaderna ökat med drygt åtta miljarder kr sedan 2016.

– För oss inom näringslivet var det ingen nyhet, men väl tråkigt att svart på vitt konstatera att denna och tidigare regeringar misslyckats med att sänka företagens regelkostnader. Detta bör tas på allvar av regeringen som nu är i slutskedet av att ta fram de nya regelförbättringspolitiska målen. Ska målen bli något värda krävs kraftiga åtgärder och en samordnad process mellan regering och myndigheter för att nå dit, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Tillväxtverkets rapport lyfter i sin redovisning särskilt fram de årligt återkommande kostnaderna för administration, produktion och investeringar. Samtidigt tynger ytterligare stora initiala kostnader företagen varje år, vilka härrör sig till genomförande av ny lagstiftning – ca sex miljarder kr sett över hela tidsperioden. Kostnaderna för GDPR särredovisas och innebar en kostnad på drygt 26 miljarder kr första året för att sedan landa på drygt sex miljarder årligen.

– Det är lätt att förlora sig i siffror, antaganden och metoder för upp- och nedskrivningar av kostnader när man läser rapporten. Oavsett detta och metodiken som sådan så är slutsatsen ändå tydlig; kostnaderna är enorma och tynger svenska företag. Konkurrensmöjligheterna och tillväxtförutsättningarna för de svenska företagen riskerar att hamna i en nedåtgående spiral. Till detta har vi pandemins verkningar. Regeringen måste börja genomföra reformer för att vända utvecklingen, men också för att påskynda återhämtningen, avslutar Andrea Femrell.

Läs mer om Tillväxtverkets rapport här.

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan