Pressmeddelande: OECD: ”Sveriges regelförbättringsarbete halkar efter”

OECD offentliggör idag undersökningen Regulatory Policy Outlook 2018. Rapporten, den andra i ordningen, jämför arbetet med regelförbättring och styrning i samtliga OECD-länder och EU för att se om några förbättringar skett i förhållande till OECD:s rekommendationer om regelpolicy och styrning som togs fram 2012. Undersökningen visar att Sverige halkat efter jämfört med 2015 och nu ligger under OECD-genomsnittet på vissa områden.

OECD-undersökningen omfattar områdena konsekvensutredningar, samråd med företag och intressenter samt utvärdering av regelverk. De konstaterar att den snabba tekniska utvecklingen och ekonomier som är alltmer sammankopplade innebär ökad osäkerhet och komplexitet för regeringar beträffande vad och hur de ska reglera. Det finns därför mer än någonsin ett behov av regler som är transparenta, faktabaserade och tar hänsyn till risker såväl som till hur det ser ut i verkligheten.

– OECD-undersökningen visar att inga svenska förbättringar skett sedan den förra undersökningen. Om svenska företag ska kunna konkurrera med företag i andra länder krävs att den svenska regeringen tar arbetet med regelförbättring på allvar och prioriterar detta. Det är så svenska företags konkurrenskraft kan stärkas och tillväxten öka, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

För att åstadkomma förbättrad insyn och delaktighet anser OECD att samrådet med näringsliv och medborgare behöver bli mer transparent. De menar också att Sverige borde ha en samlad webbplats för arbetet med regelförbättringsarbetet för att på så sätt öka insynen och möjlighet till delaktighet, något som andra länder redan har genomfört.

– Sverige förlitar sig mycket på remissförfarandet när det gäller samråd med näringslivet. Det är förvisso viktigt, men Sveriges mediokra resultat när det gäller engagemang med intressenter visar på behovet av ytterligare förstärkningar på detta område. Detta exempelvis genom planering, tidiga samråd, bättre omhändertagande av synpunkter i utformningen av reglerna och digitala verktyg. En samlad webbplats, som NNR påtalat, kan ändå inte vara för mycket att begära av en regering som uttryckt ambitionen att Sverige ska vara bäst på digitalisering, säger Christina Fors, sakkunnig och ansvarig för NNRs arbete inom OECD/BIAC.

Undersökningen visar även denna gång att de flesta länder, inklusive Sverige, måste bli bättre på att utvärdera i efterhand i vilken omfattning regelverken uppnått sitt syfte och vilka effekter de fått.

– NNR delar OECDs syn på vikten av utvärdering i efterhand. I Sverige saknas ett systematiskt arbete med utvärdering av lagstiftning och regler för företag. Det saknas forum och process för att adressera och minska regelbördan för företag av befintliga regler. De behöver också omhänderta regelförbättringsförslag från näringslivet och se till att regler är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Här kan Sverige lära av andra länder, såsom Danmark, fortsätter Christina Fors.

Nytt i denna rapport är en kartläggning av ländernas övervakning och granskning av regelgivningsarbetet. OECD finner att detta är en viktig pusselbit i styrningen av regelförbättringsarbetet då det kan överbrygga glappet mellan de formella kraven på exempelvis konsekvensutredningar och det faktiska genomförandet.

– Konsekvensutredningar är ett mycket viktigt verktyg för att se till att beslut fattas utifrån ett faktabaserat underlag och att regler som införs verkligen är nödvändiga och kostnadseffektiva. I Sverige är kvaliteten på konsekvensutredningarna låg och den mediokra placeringen under OECD- genomsnittet visar på att det behöver införas krav på komplettering och återremittering av bristfälliga konsekvensutredningar till Regelrådet. Att ett sådant krav lönar sig indikeras inte minst av Storbritanniens och EU-kommissionens topplaceringar på området konsekvensanalyser, då båda har ett sådant krav, avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

OECDs rapport finns att läsa här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR på 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se.

Christina Fors, Sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd NNR på 070-305 70 95 eller christina.fors@nnr.se.

Dela den här sidan