Pressmeddelande: Regelförbättring – en del av EU-kommissionens nya konkurrenskraftsstrategi

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 20 MARS 2023
Regelförbättring – en del av EU-kommissionens nya konkurrenskraftsstrategi
EU-kommissionen presenterade den 16 mars sin nya konkurrenskraftsstrategi ”Long-term competitiveness of the EU: looking beyond 2030”. Strategin berör viktiga områden med tillhörande aktiviteter för att på sikt förstärka EUs konkurrenskraft. Ett av dessa områden är regelförbättring.
För regelförbättringspolitikens del innebär strategin främst ett intensifierat arbete med redan befintliga regelförbättringsverktyg, såsom utvärdering av regelverk, solnedgångsklausuler, s k testbäddar för nya regelverk och användningen av metoden en in- en ut för att hålla nere regelbördan. Två nyheter är dock ett minskningsmål av uppgiftslämnarbördan med 25 procent för regelområden som berör digitalisering, miljö och ekonomi samt att ett kompletterande arbete påbörjas för att bättre mäta de ackumulerade effekterna av olika EU policyåtgärder med målet att ta fram en metod för detta.
– Det är mycket välkommet att Kommissionen presenterar en konkurrenskraftsstrategi för unionen och tydligt bekräftar att regelförbättring är en viktig del för att uppnå denna. Förutom målsättningen för uppgiftslämnarbördan är det inte så mycket nya eller utökade regelförbättringsåtgärder som presenteras, utan mer och effektivare genomförande av sådant som redan är beslutat. Det visar på vikten av att gå från ord till handling och verkligen prioritera regelförbättring som sådant, liksom att rådet och parlamentet behöver understödja EU-kommissionen och göra sin del om resultat ska uppnås. säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.
Läs EU-kommissionens konkurrenskraftsstrategi här. Se sid 17-19.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
Christina Fors, Sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 070-305 70 95
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 27 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan