Äntligen är mätningarna av administrativ börda slutförda i Sverige

Presskommentar från Näringslivets Regelnämnd, NNR

Det är mycket positivt att Nutek idag lämnat resultaten till regeringen från de sista områden av de 18 mätningar som genomförts i Sverige, anser Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Nu finns det i princip mätningar av företagens kostnader för all lagstiftning som berör företag och som medför administrativ börda. Arbetet för att mäta företagens administrativa kostnader till följd av krav i statliga regelverk påbörjades av den tidigare regeringen 2003. Den tillträdande regeringen valde år 2006 att gå vidare och mäta ett flertal ytterligare områden. NNR ansåg att all lagstiftning som berör företag borde mätas, eftersom det inte var möjligt att innan mätningarna var slutförda uttala sig om vad som är stort och smått inom respektive område.

Mätningarna ger politiker och beslutsfattare värdefull information om vilka moment inom respektive lagstiftningsområde som för berörda företag medför störst administrativa kostnader. En annan fördel med metoden är att den fångar upp förändringar över tiden, genom att mätningarna uppdateras med hänsyn till kommande och borttagna krav på varje område. Regeringen har antagit målsättningen att de administrativa kostnaderna ska minska med minst 25  procent inom denna mandatperiod. Målet avser netto, d.v.s. om nya krav tillkommer ska det kompenseras med att andra krav tas bort. NNR anser att målsättningen är mycket ambitiös och att den kräver att regeringen verkligen vidtar ett mycket stort antal åtgärder för att kunna nås.

NNR ser med stor förväntan fram mot de åtgärder som regeringen har aviserat att presentera den 13 mars. Resultaten från Nuteks mätningar visar att om regeringen ska nå 25 procentsmålet krävs det åtgärder som besparar företagen ca 25 miljarder kronor och sannolikt ytterligare några miljarder med hänsyn till tillkommande krav i ny lagstiftning. NNR förväntar sig att regeringen, med tillhörande departement och myndigheter, nu tar till sig  mätresultaten och under återstående delen av mandatperioden presenterar kraftfulla åtgärder i riktning mot utsatt mål.

NNR har genom projektet Företagens totala regelkostnader, intervjuat sex företag och resultatet visar att de administrativa kostnaderna i samtliga fall är lägre än de s.k. materiella och finansiella kostnaderna, se vidare www.nnr.se. Diskussionen om regelförenkling bör breddas så att vissa typer av frågor inte på förhand avgränsas bort när de i högsta grad påverkar företagens konkurrenskraft och tillväxten.

./.

För mer information, kontakta
Tomas Lööv, tel 08-762 70 96, mobil 070-238 79 98.

Nuteks rapport kan hämtas från:
http://www.nutek.se/content/1/c4/78/71/R2008_03_low.pdf

Dela den här sidan