Ny fas i EU:s arbete med regelförenklingar

I veckan presenterade europeiska kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, och viceordförande Günter Verheugen den så kallade "Second Review of Better Regulation". Det markerar inledningen på den andra fasen i EU:s regelförenklingsarbete. Målet om att minska företagens administrativa regelkostnader med 25 procent till år 2012 ligger fast, meddelar kommissionen i sin översyn. Det innebär att EU-kommissionen fortsätter ha en hög ambitionsnivå i regelförenklingsarbetet. Dessutom har hälften av EU-kommissionens så kallade "fast-track-proposals" antagits av Europaparlamentet och Rådet.

EU-kommissionen är på rätt väg, menar Jens Hedström som är vd för Näringslivets Regelnämnd, NNR, och ordförande i Businesseuropes arbetsgrupp för regelförenkling, better regulation.

– Däremot är det beklagligt att inte Europaparlamentet och Rådet hinner med i sitt arbete, även dessa institutioner bör skärpa och öka sina ambitioner, säger han.

I arbetet med att minska EU:s existerande regelverk har EU-kommissionen presenterat 165 nya regelförenklingsförslag. De mäter företagens regelkostnader på 13 regelområden; som bolagsrätt, redovisningsrätt och miljörätt – det vill säga de EU-direktiv och förordningar som lägger störst bördor på företagen. Kommissionens arbete går enligt plan, och förenklingsförslagen presenteras i slutet av 2008.

Näringslivets kritik av nya och förändrade företagsregler har legat i att konsekvenserna av förslagen inte redovisats innan beslut fattats. Nu har EU-kommissionen inrättat ett regelråd, ett så kallat Imapct Assessment Board, som ska analysera konsekvenserna och se till att förslagens kvalitet och utformning blir bättre.

– Men näringslivet får fortfarande inte ta del av analyserna före EU-kommissionens beslut. Det skulle vi behöva göra för att säkerställa att berörda företags intressen är tillgodosedda så långt det är möjligt, fortsätter Jens Hedström.

EU-kommissionen har inrättat en grupp med oberoende experter, en så kallad High Level Group, från medlemsstaterna för att bidra till regelförenklingsprocessen.

– De mål och prioriteringar inom regelförenklingsområdet som EU satt upp har bidragit till att fler medlemsländer satt mätbara mål, vilket gynnar företagens konkurrenskraft på sikt. Idag kan vi berömma EU-kommissionen för deras ambitioner och vilja att minska företagens regelbördor. Resultaten får vi bedöma sedan, avslutar Jens Hedström.

Länk till EU-kommissionen.

Dela den här sidan