Remissvar: Aktiekontrolluppgiftsutredningen

NNR avstyrker  Aktiekontrolluppgiftutredningens förslag om att värdepappersinstituten, VPC samt fysiska personer ska lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om förhållanden som är av betydelse för bestämmande av anskaffningsutgifter för delägarrätter och fordringsrätter.Förslaget skulle innebära att antalet kontrolluppgifter som måste lämnas in till Skatteverket ökar med 12-17 miljoner, vilket innebär en 22 procent ökning av antalet kontrolluppgifter. Kostnaden för förslaget enbart det första året uppgår till ca 128 miljoner kr och då är inte de små bolagen och instituten inräknade.

Läs NNRs remissvar här (PDF-fil)

Dela den här sidan