Business Europe informerar EU-parlamentariker om regelförbättring

Business Europe (BE) har för att öka medvetenheten i Europaparlamentet om regelförbättring tagit fram ett informationsblad om detta riktat till EU-parlamentariker.

BE beskriver i detta vad regelförbättring innebär och vilka riktlinjer och verktyg som finns. BE lyfter också fram behovet av att regelförbättringsprinciperna tillämpas av alla EU-institutioner genom hela lagstiftningsprocessen. De pekar vidare på att parlamentet, rådet och kommissionen har ett gemensamt ansvar för att tillse god styrning över hela lagstiftningsprocessen. Genom det interinstitutionella avtalet för bättre lagstiftning (IIA) har parlamentet och rådet bl a åtagit sig att göra konsekvensbedömningar för sina väsentliga ändringar av kommissionens förslag, att tillse högsta möjliga transparens i lagstiftningsprocessen, att överväga utvärdering av befintlig EU-lagstiftning innan nya åtgärder initieras samt att arbeta för bättre implementering i EUs medlemsstater.

BE går också igenom de verktyg som parlamentet har till sitt förfogande inom ramen för Europaparlamentets utredningstjänst för att uppfylla sina åtaganden. De uppmanar avslutningsvis parlamentariker att upprätthålla parlamentets åtaganden i IIA och använda verktygen.

Dela den här sidan