Pressmeddelande: 35 gånger så dyrt att driva biltvätt i ”fel” kommun

För den som driver ett företag som klassas som miljöfarlig verksamhet tar kommunen ut både anmälningsavgift och tillsynsavgift. Dessa varierar stort beroende på vilken kommun verksamheten finns i. För anmälningsavgiften i NNRs biltvättsexempel sträcker sig spannet mellan 878 och 17 160 kr och för den oftast årliga tillsynen ligger avgiften från 723 kr till 25 600 kr. Dessa båda avgifter har i flertalet fall också höjts kraftigt sedan år 2016.

Näringslivets Regelnämnd NNRs, nya rapport ”Miljöfarlig verksamhet. Tillämpning, avgifter, tillsyn och god myndighetsutövning” är en del av serien på fem rapporter om regeltillämpning på kommunal nivå. I denna rapport redogörs för resultaten från landets samtliga kommuner, som fått möjlighet att svara på enkätfrågor om hur de hanterar miljöfarlig verksamhet. Förra undersökningen gjordes 2016.

Den största höjningen av anmälningsavgiften, som tas ut vid nya eller förändrade verksamheter, en enskild kommun gjort sedan 2016 ligger på 9000 kronor. Många kommuner redovisar en fortlöpande höjning, men ett antal har valt att omväxlande höja och sänka avgiften mellan åren; något som bidrar till en oförutsägbarhet för företagen. Inte heller finns det någon rimlighet i att kommunernas tidsåtgång varierar mellan en och 20 timmar för exakt samma anmälningsärende, vilket undersökningen visar.

Tillsynsavgifterna har däremot höjts desto mer och den största ökningen hamnar på 11 000 kronor. Skillnaden mellan lägsta (723 kr) och högsta (25 600 kr) angivna tillsynsavgift för en biltvätt har således ökat med ca 6 000 kr sedan den förra undersökningen år 2016. Det är 74 procent av kommunerna som anger en högre tillsynsavgift än år 2016.

– Det är givetvis orimligt att skillnaden för exakt samma verksamhet ska vara så stor. Det finns ingenting som kan motivera att en kommun kan vara 35 gånger dyrare än en annan i fråga om just tillsynsavgifter. Detta exempel visar inte minst på ett behov av ökad samordning och en ökad koppling till faktisk nedlagd tid i ärendet, menar August Liljeqvist, sakkunnig på NNR och rapportförfattare.

60 procent av kommunerna uppger att de skulle genomföra årlig tillsyn av biltvättsexemplet, varav en del av dessa för kostnaden av nästan 26 000 kronor. I andra änden av skalan finns kommuner som gör tillsyn vart tredje år för under en tusenlapp. Generellt sett så finns det ingen anledning att utföra tillsyn varje år om det inte finns uppenbara brister hos företaget.

Enbart en kommun betalar alltid tillbaka avgiften till företagaren om tillsyn inte utförts. Vid förra undersökningen år 2016 var det elva kommuner som hade denna policy, men de har nu ändrat sina rutiner och betalar inte längre tillbaka några pengar för icke utförd tillsyn.

– Det försvagar legitimiteten och transparensen att ta ut en fast årlig avgift, enbart göra tillsyn vissa år och sedan hävda att det går jämt upp i slutändan. På den positiva sidan ligger att ett litet, men ökande, antal kommuner numera väljer att debitera för tillsynen i efterhand. Att ungefär hälften av kommunerna anser att tidsbehovet vid tillsyn minskar om företaget kan visa att de har god egenkontroll är också bra och något fler kommuner borde ta efter, fortsätter August Liljeqvist.

I många kommuner finns det ett uttalat mål att förbättra sitt företagsklimat och i undersökningen framkom det uttryck för att god tillsyn omfattar såväl rådgivning och dialog som kontroll.

– Det finns ett direkt samband mellan ett gott företagsklimat med god tillväxt och en effektiv dialoginriktad myndighetsutövning. Det måste därför för varje företag vara tydligt vilken kommunens motprestation för avgiften är, liksom dess koppling till utförd arbetsinsats. Kommunerna måste se till att det näringslivsfrämjande perspektivet genomsyrar hela organisationen – det räcker inte att enbart ledningen har företagsklimatet på prioritetslistan, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

 

Läs rapporten här.

Läs mer på kommungranskning.se

 

För mer information, kontakta gärna:

August Liljeqvist, sakkunnig Näringslivets Regelnämnd NNR och rapportförfattare
Mobil: 072-717 70 92
E-post: august.liljeqvist@nnr.se

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan